Szabadkőműves terv a katolikus egyház tönkretételére – Frissítve [2023.02.18.]

Készüljünk a sötét időkre, az új katakombák idejére. Mert közel van az idő. Holnap Gyertyaszentelő Boldogasszony liturgikus ünnepét üljük, ezért folyamatosan imádkozzuk hozzá a Rózsafüzért, hogy Urunk irgalmas legyen hozzánk. Viszont a végső idők bekövetkeztére emlékeztet minket Szent Márk evangelista az evangéliumának a

13. fejezetében:

1Amikor a templomból kiment, az egyik tanítványa ezt mondta neki: »Mester! Nézd, milyen kövek, és micsoda épületek!« 2Jézus azt felelte neki: »Látod-e mindezeket a hatalmas építményeket? Nem marad itt kő kövön, amelyet le ne rombolnának.«
3Ezután az Olajfák hegyén leült a templommal szemben. Péter és Jakab, János és András külön megkérdezték tőle: 4»Mondd el nekünk, mikor történnek ezek, és mi lesz a jele annak, amikor mindez teljesedni készül?«
5Jézus így válaszolt nekik: »Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen titeket. 6Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és azt mondják, hogy én vagyok, és sokakat félrevezetnek. 7Amikor pedig harcokról és háborús hírekről hallotok, ne rémüljetek meg. Ennek be kell következni, de ez még nem a vég. (Dán 2,28) 8Mert nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen; itt is, ott is földrengések lesznek és éhínség. Ez a gyötrelmek kezdete.
9Ti azonban vigyázzatok magatokra. Átadnak majd benneteket a törvényszékeknek, megvernek a zsinagógákban, helytartók és királyok elé állítanak benneteket énérettem, hogy tanúságot tegyetek előttük. 10Előbb azonban minden nemzet számára hirdetni kell az evangéliumot. 11Amikor bíróság elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit beszéljetek. Mondjátok azt, ami abban az órában megadatik nektek. Hiszen nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a Szentlélek. 12Akkor halálra adja majd a testvér a testvérét, az apa a fiát; a gyermekek szüleik ellen támadnak, és halálra juttatják őket. 13Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki kitart mindvégig, az üdvözül.
14Amikor látjátok, hogy a pusztító gyalázatot áll, ahol nem kellene – aki olvassa, értse meg –, akkor azok, akik Júdeában vannak, fussanak a hegyekbe! (Dán 9,27}<fs) 15Aki pedig a tetőn van, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy elvigyen valamit a házából, 16aki pedig a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elvigye a köntösét! 17Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban! 18Imádkozzatok azért, hogy mindez ne télen történjék! 19Mert olyan szorongattatás napjai lesznek ezek, amilyen még nem volt mostanáig a világ kezdetétől, amit Isten teremtett, és nem is lesz többé. (Dán 12,1; Jo 2,2) 20És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem; de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidíti azokat a napokat. 21Akkor, ha valaki azt mondja nektek: ‘Íme, itt a Krisztus, íme, amott’, ne higgyétek. 22Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék. 23Ti tehát vigyázzatok; íme, mindent előre megmondtam nektek.
24Azokban a napokban, a szorongattatás után a nap elsötétedik, a hold nem sugározza fényét, 25a csillagok lehullanak az égről, és az erők, amelyek az egekben vannak, megrendülnek.
(Iz 13,10) 26Akkor meglátják majd az Emberfiát, amint eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel. (Dán 7,13) 27Elküldi angyalait, és egybegyűjti választottait az ég négy tája felől, a föld végétől az ég határáig.
(Zak 2,10) 28Vegyetek példát a fügefáról: amikor már zsenge az ága és a levelei kihajtottak, tudjátok, hogy közel van a nyár. 29Így ti is, amikor azt látjátok, hogy mindezek megtörténnek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtóban. 30Bizony, mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek. 31Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. 32Azt a napot és az órát azonban senki sem ismeri, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, csak az Atya.
33Vigyázzatok tehát, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő! 34Mint az ember, aki idegenbe készült: mikor elhagyta házát, hatalmat adott szolgáinak, mindenkinek a maga dolgában, az ajtónállónak pedig megparancsolta, hogy ébren legyen. 35Legyetek tehát éberek; nem tudjátok ugyanis, mikor jön el a ház ura, este-e vagy éjfélkor, kakasszókor vagy reggel; 36hogy amikor váratlanul eljön, alva ne találjon benneteket. 37S amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Legyetek éberek!«

* * * * *

A szabadkőműves nagymester irányelvei a szabadkőműves katolikus püspökök számára, 1962. március havában[1].

Valamennyi szabadkőműves testvér küldjön jelentést ezen döntőfontosságú utasítások megvalósulásának előrehaladását illetőleg.

Átdolgozva 1993. októberében a végső stádium számára.

Valamennyi, a katolikus egyházban tevékenykedő szabadkőművesnek a következőket kell kézbe vennie és keresztülvinnie.

 1. Távolítsátok el Szt. Mihályt[2], a katolikus egyház védelmezőjét minden imából a szentmisén belül és azon kívül, egyszer s mindenkorra. Távolítsátok el szobrait, Mondjátok, hogy elterelik a figyelmet Krisztusról.
 2. Szüntessétek meg a bűnbánati gyakorlatokat a nagyböjti időben, mint pl. a pénteki hústilalmat, vagy a böjtölést. Akadályozzátok meg az önmegtagadás minden aktusát, helyükbe az öröm. a boldogság és a testvéri szeretet aktusai lépjenek. Mondjátok, hogy „Krisztus már kiérdemelte számunkra a mennyországot”‘ és hogy „minden emberi erőlködés hiábavaló”. Mondjátok, az embereknek hogy „vegyék komolyan az egészségükkel való törődést”. Bátorítsátok őket a húsevésre, főleg a disznóhúséra.
 3. Jelöljetek ki protestáns lelkipásztorokat, hogy vizsgálják felül és deszakralizálják a szentmisét[3]. Hintsétek el a kételkedés magvait az Oltáriszentségben való valóságos jelenléttel kapcsolatban, és bizonygassátok, hogy az eucharisztia – a protestánsok hitéhez közelebb állóan – csak kenyér és bor. és csupán jelképesen értendő. Alkalmazzatok protestánsokat az iskolákban és a szemináriumokban. Bátorítsátok az ökumenéi mm! az egységhez vezető utat. Vádoljatok meg mindenkit az egyház iránti engedetlenséggel aki a valóságos jelenlétben hisz.
 4. Tiltsátok meg a latin miseliturgiát[4], (Szerk.: Traditiones Custodes – 2021. augusztus 1.) a szentségimádást és az énekeket, mert ezek a titok iránti tisztelet érzését hozzák létre Állítsátok be ezeket jósok „hókuszpókuszaiként”. Az emberek így már nem fognak a papokra mint nagy intelligenciájú és tiszteletre méltó, titokzatos személyekre fölnézni.
 5. Bátorítsátok a nőket, hogy a templomban ne hordjanak kalapot. A haj szexis. Követeljétek, hogy a nők előimádkozók[5], diakonisszák, áldoztatásnál kisegítők, és papok legyenek. Ezt demokratikus eszmeként állítsátok be. Alapítsatok női szabadságmozgalmat A templomba járók öltözzenek lomposan, ez a szentmise jelentőségét csökkenteni fogja.
 6. Ne engedjétek, hogy az áldozók[5] a szentostyát térdelve vegyék magukhoz (Szerk.: Végrehajtották és kiegészítették azzal, hogy a Szenteltvíz tartó üre – mint ma is, amikor görög liturgiára mentem és szerettem volna szenteltvízzel keresztet vetve belépni a templomba, de üres volt a szenteltvíz tartó, sőt egy porcelán csésze volt benne leborítva). Mondjátok meg a szülőknek és nevelőknek: tartsák vissza a gyerekeket attól, hogy áldozás előtt és után a kezüket összekulcsolják (Szerk.: mint Ferenc, amikor ment be egy római templomba és a ministráns fiú imára összetett kezét mindenképpen szét akarta választani, de hála Istennek, a gyerek nem engedelmeskedett). Mondjátok nekik, hogy Isten úgy szereti őket ahogy vannak és azt akarja, hogy teljesen fesztelenül érezzék magukat. Szüntessetek meg a templomban minden térdelést és térdhajtást Távolítsátok el a térdeplőket Szerk.: hány templomban (székesegyházban – pl. Győr) csak székek vannak elhelyezve). Mondjátok az embereknek, hogy a szentmise alatt állva tegyenek tanúbizonyságot.
 7. Szüntessétek meg a szakrális orgonazenét (Szerk.: csak meg kell nézni, hogy hány helyen van gitáros, rock és hasonló liturgikus zenei kíséret, arra hivatkozva, hogy a fiatalokat így lehet bevonzani a templomba – csöndben jegyzem meg: koncertre). Vigyétek be a templomba a gitárokat, zsidó hárfákat és dobokat, a „lábdobogást” és a „szent nevetést’ Ez megakadályozza majd az embereket a személyes imában és a Jézussal való társalgásban. Ne adjatok időt Jézusnak, hogy a gyerekeket vallásos életre hívja meg. Adjatok elő az oltárnál liturgikus táncokat izgató hatású ruhákban, színdarabokat és koncerteket. (Szerk.: mint néhány éve – amikor botrány lett a jezsuiták hasonló eseményéből)
 8. Vegyétek el az Istenanyához és Szt. Józsefhez szóló énekek szakrális jellegét. Mondjátok, hogy tiszteletük bálványimádás. Tegyétek nevetségessé azokat akik ragaszkodnak tiszteletükhöz. Vezessetek be protestáns énekeket! Ez azt a látszatot fogja kelteni, hogy a katolikus egyház végre elismeri, hogy a protestáns az igaz vallás, vagy legalábbis egyenrangú a katolikussal.
 9. Minden himnuszt szüntessetek meg, a Jézushoz szólókat is, mert ezek az embereket boldog gyermekkorukra emlékeztetik, ami viszont arra a békére emlékezteti őket melynek gyökere az. Istenért való önmegtagadás és vezeklés szigorú élete. Vezessetek be új énekeket, meggyőzve így az embereket hogy a régebbi rítusok valahogyan helytelenek voltak. Bizonyosodjatok meg róla, hogy minden szentmisén legalább egy olyan ének van, amely nem említi Jézust, hanem csak az emberek iránti szeretetről szól. A fiatalságot lelkesíteni fogja, ha a testvéri szeretetről hall. Prédikáljatok a szeretetről, toleranciáról és egységről[6] Jézust ne említsétek. Tiltsátok meg az Eucharisztia bármilyen formában való hirdetését.
 10. Távolítsátok el az oltárról a szentek ereklyéit, és aztán magát az oltárt is. Helyettesítsétek pogány, megáldatlan asztalokkal, amelyek alkalmasak élő áldozatok bemutatására a sátáni miseken. Töröljétek el azt az egyházi törvényi, ami Kimondja, hogy szentmisét csak ereklyét tartalmazó oltáron lehel bemutatni.
  Hagyjatok fel azzal a gyakorlatul, hogy a szentmisét a tabernákulumban levő Oltáriszentség előtt Mondjátok. Ne engedjétek. hogy a misézésre használt oltárokon tabernákulum legyen. Az asztal úgy nézzen ki, mint egy ebédlőasztal. Hordozható legyen, hogy jelezze: ez nem egy szent dolog, hanem valami, ami kettős célt szolgai, pl. konferencia-asztalként, vagy kártyaasztalként. Később legalább egy széket állítsatok az asztalhoz. A pap üljön ezen. jelezve, hogy áldozás után – az étkezés után – kipiheni magát. A szentmise alatt a pap soha ne térdeljen, vagy hajtson térdet. Étkezéseknél nem szoktunk térdelni. A pap széke álljon a tabernákulum helyén. Bátorítsátok az embereket, hogy a papot tiszteljék, és ne az Eucharisztiát, neki engedelmeskedjenek, és ne a Eucharisztiának. Mondjátok nekik, hogy a pap a Krisztus, ő a Fő. A tabernákulumot helyezzétek egy másik helyiségbe[3], látókörön kívül.
 11. Tüntessétek el az egyházi naptárból a szenteket, bizonyos időben mindig néhányat. Tiltsátok meg a papoknál: hogy a szentekről prédikáljanak, kivéve, ha azok az evangéliumokban szerepelnek. Mondjátok, hogy a templomban esetleg jelen lévő protestánsok megütköznének rajta. Kerüljetek mindent, ami a protestánsokat zavarná.
 12. Az evangélium olvasásakor hagyjátok ki a „szent” szót. pl. „Evangéliumi szent János szerint”‘ helyett Mondjátok egyszerűen: „Evangélium János szerint”. Ez azt jelzi majd az embereknek, hogy már nem kell őket tisztelni. írjatok folyamatosan új bibliákat, amelyek azonosak a protestáns bibliákkal. Hagyjátok el a Szentlélekkel kapcsolatban is a „szent” szót. Ez megnyitja majd az utat. Hangsúlyozzátok Isten női jellegét, mint szerető anyáét. Ne engedjétek az „Atya” szó használatát.
 13. Minden egyéni imakönyvet tüntessetek el és semmisítsetek meg. Akkor elmarad a Jézus Szívéhez, Szűz Máriához Szent Józsefhez szóló litániák, valamint az áldozásra előkészítő imák. Akkor az áldozás utáni hálaadás is fölöslegessé válik.
 14. Minden angyalszobrot és képet is tüntessetek el. Ellenségeink szobrai miért álljanak ott? Nevezzétek őket mítosznak, vagy esti mesének. Ne engedjétek, hogy az angyalokról beszéljenek, mert az protestáns tagjainkat elriasztaná.
 15. Töröljétek el az ördögűzésre használt kis exorcizmust munkálkodjatok azon és hirdessétek, hogy elhitessétek az emberekkel: ördögök nincsenek. Mondjátok, hogy a Bibliának ez a kifejezésmódja a gonoszság megjelölésére, és nincs jó sztori gazember nélkül. Akkor majd a pokolban sem hisznek és nem is félnek attól, hogy odakerülnek Mondjátok, hogy a pokol csupán Isten jelenlétének a hiánya, és ez nem is olyan borzasztó, hiszen az élet ugyanolyan, mint itt a földón
 16. Tanítsátok, hogy Jézus csupán ember volt, akinek fivérei és nővérei voltak, és hogy ő gyűlölt mindenfajta intézményt. Mondjátok, hogy szerette a prostituáltak társaságát, különösen Mária Magdolnáét. Mondjátok, hogy a templomokat és a zsinagógákat nem használta, és azt tanácsolta, hogy ne engedelmeskedjenek az egyház; elöljáróknak. Mondjátok, hogy nagy tanító volt, aki azonban tévútra jutott amikor az egyháztanítóknak nem engedelmeskedett. A keresztről nem mint győzelemről, hanem mint vereségről beszéljetek.
  Emlékezzetek rá, hogy apácákat rávehettek hivatásuk feladására, ha hiúságukra, kedvességükre vagy szépségükre apelláltok. Engedjétek, hogy megváltoztassák szerzetesi ruhájukat, ez automatikusan oda fog vezetni, hogy eldobják a rózsafüzért is. Mutassátok meg a világnak, hogy a zárdákban nézetkülönbségek vannak. Ezzel a hivatásokat kiszáríthatjátok. Mondjátok nekik, hogy a habitusban nem akceptálják őket, és az az emberek előtt is rontja hitelüket. (Szerk.: Sinodal weg – Maria 2.0)
 17. Égessetek el minden katekizmust. Mondjátok a hittanároknak: Isten szeretete helyett tanítsák a gyerekeket Isten embereinek szeretetére. Az érettség jele. ha valaki nyíltan szeret. Legyen a szex szóhasználata mindennapos a hittanórákon. Csináljatok új vallást a „szex”-ből. Vigyetek szex-képeket a hittanórákra, hogy a gyerekeket a tényekkel megismertessétek. Győződjetek meg róla, hogy a képék jól érthetők legyenek. Bátorítsátok az iskolákat, hogy a szexre való nevelésben haladó gondolkodásúak legyenek. A szexre való nevelést a püspökségeken keresztül vezessétek be, így a szülök nem fogják kifogásolni.(Szerk.: drag qeen mozgalom, LMBTQxyz)
 18. Zárjátok be az összes katolikus iskolákat azáltal, hogy csökkentitek a szerzetesi hivatásokat Mondjátok a nővéreknek, hogy ők fizetés nélküli szociális munkások, s az egyház, meg akar szabadulni tőlük. Ragaszkodjatok hozzá, hogy a katolikus világi tanítók ugyanolyan fizetést kapjanak, mint a hasonló világi tisztviselők. Minden papnak le keli venni a reverendát és a keresztet, hogy így mindenki számára elfogadható legyen. Tegyétek nevetségessé azokat, akik nem tartják ehhez magukat.
 19. Semmisítsétek meg a pápát azáltal, hogy egyetemeit megsemmisítitek. Válasszátok le az egyetemeket a pápáról. Mondjátok nekik, hogy akkor a kormány támogatja őket. Változtassátok meg a vallásos intézmények nevét és adjatok nekik profán nevet. Mondjátok, hogy ez ökumenikus. Létesítsetek ökumenikus tagozatokat minden egyházmegyében (Szerk.: csak meg kell nézni, hogy mi folyik manapság ökumenizmus címszó alatt) Gondoskodjatok róla. hogy ezek protestáns ellenőrzés alatt legyenek
  Ne engedélyezzetek imádságokat a pápáért, vagy Máriához, mert ez az ökumenét elbátortalanítaná. Hirdessétek, hogy a megyéspüspökök tekinthetők az illetékes tekintélynek, a pápa csupán egy reprezentációs figura. (Szerk.: püspöki kollegalitás, a pápa a “kollégák vezetője”) Mondjátok az embereknek, hogy a pápa tanítása esti szórakoztatásra szolgál, de Különben nincs jelentősége.
 20. Támadjátok meg a pápa tekintélyét azzal, hogy életkor-határt szabtok hivatalának. Ezt minden áron vigyétek keresztül. (Szerk.: Sinodal weg, Amazoniai szinódus)
 21. Legyetek merészek. Gyengítsétek a pápát püspöki szinódusok rendszeresítése által. (Szerk.: Sinodal weg, Amazoniai szinódus) A pápa akkor csak egy reprezentációs figura lesz, mint Angliában, ahol a felső- és alsóház, uralkodik és a királynő onnan kapja parancsait.
  Aztán gyengítsétek a püspökök tekintélyét, egy ellen intézményt hozva létre papi szinten Mondjátok, hogy a papok így kapják meg a megérdemelt elismerést.  
  Ezután gyengítsétek a papok tekintélyét laikus csoportok létesítésével, amelyek uralkodnak fölöttük Ezáltal annyi gyűlöletet lehet kelteni, hogy meg a bíborosok is el fogják hagyni az egyházat és az egyház immár demokratikus lesz . Az ÚJ (egyház)… (Szerk.: Németország: a Mária 2.0 mozgalom, és a püspöki döntésekbe laikus bizottságok bevitele)
 22. Csökkentsétek a papi hivatásokat úgy, hogy a laikusok elveszítsék az irántuk való tiszteletet. Egy nyilvánosságra hozott papi botrány hivatások ezreit fogja megsemmisíteni.
 23. Dicsérjétek az elbukott papokat akik egy nő iránti szerelemből mindent feladtak. Nevezzétek őket hősöknek, heroikusoknak. Mártírokként tiszteljétek a laicizált papokat, akik úgy el voltak nyomva, hogy nem tudták tovább elviselni.
  Ítéljétek el és Mondjátok botrányosnak, hogy papi hivatást gyakorló szabadkőműves testvéreink nevét nyilvánosságra hozzák. Legyetek toleránsak a homoszexualitással szemben a papok esetében. Mondjátok az embereknek, hogy a papok magányosak.  
  Kezdjétek azzal, hogy templomokat zártok be paphiány miatt. Nevezzétek ezt gazdaságos és jó üzleti gyakorlatnak..      
  Mondjátok, hogy Isten mindenütt meghallgatja az imát így a templomok extravagáns pénzpazarlást jelentenek. Először azokat a templomokat zárjátok be, ahol régimódi hagyományokat ápolna
 24. Használjatok fel gyenge hitű laikus bizottságokat és papokat, akik minden Mária-jelenést és minden állítólagos csodát, különösen a Szent Mihály arkangyallal kapcsolatosakat gyorsan elvetnek és elítélnek. Biztosítsátok, hogy a II. Vatikáni Zsinat után semmi ilyesmit ne ismerjenek el. Mondjátok, a tekintéllyel szembeni engedetlenség, ha valaki követi az üzeneteket, vagy gondolkozik róluk A látnokokról Mondjátok, hogy engedetlenek az egyházi tekintéllyel szemben. Hozzátok őket rossz hírbe, és akkor senkinek sem fog eszébe jutni, hogy figyelemre méltassák az üzeneteket.
 25. Válasszatok egy ellenpápát. Mondjátok, hogy ő visszahozza a protestánsokat az egyházba, és talán még a zsidókat is. Ellenpápát úgy kell választani, ha a választási jogot a püspökök kapják meg. Akkor majd annyi pápát választanak, hogy az ellenpápát kompromisszumként lehet kinevezni. Mondjátok, hogy az igazi pápa meghalt
 26. Szüntessétek meg a szentáldozás előtti gyónást a II. és a III. osztályos gyerekeknél, hogy ne legyen már nekik fontos a gyónás, amikor a IV., V., vagy felsőbb osztályba kerülnek. Akkor a gyónás el fog tűnni. Vezessétek be a csoportos gyónásokat “(csendben), és a csoportos feloldozásokat. Mondjátok az embereknek, hogy ez paphiány miatt van így.
 27. Engedjétek a nőket és laikusokat áldoztatni. Mondjátok, hogy ez a világiak ideje. Kezdjétek azzal, hogy a szentostyát kézbe adjátok mint a protestánsok. Mondjátok, hogy Krisztus is hasonlóképpen cselekedett. Gyűjtsetek néhány ostyát templomainkban a „fekete misék”-hez. Aztán adjatok a személyes áldozás helyett egy edénybe ostyákat, amelyeket haza lehet vinni. Mondjátok, hogy Isten ajándékát így lehet a napi életbe belevinni. Alkalmazzatok áldozó automatákat, és nevezzétek azokat tabernákulumoknak.
  Mondjátok, hogy a béke jelét át kell adni egymásnak. Biztassátok az embereket, hogy járjanak körbe, hogy így az áhítat és az imádság meg legyen szakítva. Ne vessetek keresztet, hanem helyébe a béke jelét alkalmazzatok. (Szerk.: A NOM “Mi Atyánk” utáni felszólítása, hogy “Köszöntsétek egymást a béke jelével!”)
  Mondjátok, hogy Krisztus is kiment, hogy tanítványait üdvözölje. Ne engedjetek semmilyen ájtatosságot ebben az időben. A papok fordítsanak hátat az Eucharisztiának és a népnek adjanak tiszteletet. (Szerk.: A NOM (VI. Pál miséje. A zsinat nem döntött erről, de létrehozták)
  Az ellenpápa megválasztása után oszlassátok fel a püspöki zsinatokat, papi egyesületeket és plébániákat. Tiltsátok meg a papoknak, hogy megkérdőjelezzék az új irányelveket. Mondjátok, hogy Isten az alázat kedvelője, és gyűlöli azokat akik tiszteletet keresnek. Vádoljátok mindazokat akik megkérdőjelezik az egyházi tekintéllyel szembeni engedetlenséget. Bátorítsátok el az Isten iránti engedelmességet. Mondjátok az embereknek, hogy ezeknek az egyházi vezetőknek kell engedelmeskedniük.
 28. Adjátok meg az ellenpápának a legfőbb hatalmat, hogy követőit kiválaszthassa. Kiközösítés terhe alatt parancsoljátok meg mindenkinek, aki Istent szereti, hogy viselje a vadállat jelét. Ne nevezzétek azt „a vadállat jelének”.
  Keresztet ne vessetek az emberekre és ők sem magukra. (Ne is áldjanak.) A keresztvetést bálványimádásnak és engedetlenségnek kell nevezni
 29. Nyilvánítsátok a régi dogmákat hamisaknak kivéve a pápa tévedhetetlenségéről szólót. Mondjátok, hogy Jézus Krisztus forradalmár volt de sikertelen. Mondjátok, hogy az igazi Krisztus hamarosan eljön.
 30. Parancsoljátok meg a pápa minden alattvalójának, hogy a „szent keresztes háborúban” harcoljanak az egyetlen „világvallás” elterjesztése érdekében. Csak a megválasztott ellenpápának kell engedelmeskedni. az embereknek, hogy meg kell hajolniuk, ha a ne Mondjátok vét kimondják. – A sátán tudja, hogy hol van az összes elveszett arany. Hódítsátok meg könyörtelenül az egész világot!

Ez hozza meg az embereknek azt ami után mindig vágyódtak: „A béke aranykorát”.

Magnificat Mea. Movement International, P.O.B. 353,
Toowoomba. Australia 4350

[1]       A II. Vatikáni Zsinat (1962. december – 1965. december) kezdete előtt

[2]       A XIII. Leó pápától származó „Kis exorcizmus” részét képező Szent Mihály ima (ami része volt a II. VZS előtti szentmisének) tilos a Hittani Kongregáció 1985. szeptember 29-én kelt levele értelmében. Eltörölték. Az igaz, hogy különböző laikusi közösségekben – és nem a csendes mise végén – imádkozzák, mert az emberekből nem lehet teljesen kiirtani a hitérzéket.

[3]       A II. VZS. utáni liturgikus reformban a bizonyítottan szabadkőműves Bugnini bíboros vezette Liturgia reformjával foglalkozó bizottságban 5 protestáns teológus is részt vett.

[4]       A II. VZS. nem tiltotta meg, de gyakorlatilag a misekánon népnyelvre fordításával és a szembemisézés lehetőségének a biztosításával kizárólagossá tették azt. Ezt állította helyre XVI. Benedek pápa Summorum Ponticum-ja 2007-ben.

[5]       Az előimádkozó (olvasmány és Szentlecke) megtörtént, hasonlóan az Áldoztatási jog megadásával, valamint a női ministrálás engedélyezésével.

Frissítés: 2023.02.16.

A szabadkőművesek a pápához fordulnak támogatásért

Bruno Forte érsek újra kiadta a Vatikán 1983-as elítélését a szabadkőművességről, ami arra késztette a helyi szabadkőműveseket, hogy a pápához forduljanak.

Az olasz szabadkőművesek közölték, hogy Ferenc pápához fordulnak támogatásért, miután a helyi katolikus püspök a térségben újraindult szabadkőműves tevékenység fényében megismételte a katolikus egyház szabadkőművességre vonatkozó elítélését.

A kelet-olaszországi Chieti-Vasto érsekség helyi szabadkőművesei kijelentették, hogy “gyors és aktív beavatkozást” fognak kérni Ferenc pápától, miután Bruno Forte érsek emlékeztette az érsekséget a katolikus egyház szigorú tilalmára a szabadkőműves tevékenységekben való részvételről.

Forte február 7-én levelet intézett az érsekségéhez, amelyben ismertette a Hittani Kongregáció (CDF) 1983-as, a szabadkőművességről szóló dokumentumát.

Forte kijelentette, hogy: “a szabadkőművesség elítélése változatlanul fennáll; másodszor, a páholyhoz tartozó katolikusok súlyos bűnben vannak, és nem részesülhetnek a szentáldozásban; harmadszor, semmilyen kivétel nem megengedett“.

Levelét a Forte főegyházmegyéjében a Szuverén Arab Főnix páholy szabadkőművesei által szervezett megújult, nyilvános tevékenységek váltották ki, köztük egy konferencia az Iacone szállodában “Francesco d’Assisi: miszticizmus vagy ezotéria?” címmel.

Sok helyi lakos tiltakozott a konferencia ellen, “abszolút gonosznak” nevezve a szabadkőműveseket. A tiszteletreméltó Ginevra Di Nicola mester kijelentette, hogy a tiltakozások “társadalmi gyűlöletet” képviselnek. Di Nicola hozzátette, hogy a szabadkőművesek “meghívják Bruno Forte-t a következő találkozónkra”.

“Mi nem vagyunk vallási hitvallás, de hiszünk egy felsőbbrendű lényben, akit mi a “világegyetem nagy építészének” nevezünk, aki mindent teremtett” – mondta Di Nicola. “Olyan testvériség vagyunk, amely minden vallási meggyőződést magába foglal”.

Napokkal később Forte – aki 2004 óta vezeti az érsekséget – kiadta levelét, amely főként a CDF 1983-as dokumentumának szövegéből állt. Ez a szöveg – amelyet Joseph Ratzinger akkori bíboros írt alá és II. János Pál pápa hagyott jóvá – így szól:

Ezért az Egyház negatív ítélete a szabadkőműves egyesületekkel kapcsolatban változatlanul megmarad, mivel elveiket mindig is összeegyeztethetetlennek tartották az Egyház tanításával, és ezért a tagság bennük továbbra is tilos. Azok a hívek, akik szabadkőműves egyesületekhez tartoznak, súlyos bűn állapotában vannak, és nem juthatnak szentáldozáshoz.

A CDF döntése hozzáteszi továbbá, hogy a helyi püspökök nem adhatnak ki olyan dokumentumokat, amelyek valamilyen módon eltérnek a CDF által a katolikus egyháznak a szabadkőművességhez való viszonyát illetően bemutatott határozott irányvonaltól. “Nem a helyi egyházi hatóságok feladata, hogy a szabadkőműves társulások természetéről olyan ítélettel nyilatkozzanak, amely a fentiektől való eltérést jelent, és ez összhangban van e Szent Kongregáció 1981. február 17-i nyilatkozatával“.

Válaszul a szabadkőműves páholy kijelentette, hogy Ferenc pápához fordulnak, hogy járjon közben az érdekükben Forte ellen. “Ferenc pápához fogunk fordulni, hogy gyors és proaktív beavatkozását kérjük ebben a diatriában, amely árt a becsületünknek és összességében veszélyezteti a biztonságunkat” – mondta Di Nicola a helyi híreknek.

A szabadkőműves közvetlenül is idézett Ferenc pápa 2020-as Fratelli Tutti című enciklikájából, a 46. paragrafust idézve: “Fel kell ismerni, hogy a mások elpusztításához vezető fanatizmusok főszereplői között vallásos emberek is vannak, nem kizárva a keresztényeket, akik részt vehetnek a verbális erőszak hálózataiban“.

Az ilyen taktika figyelemre méltó: Ferenc Fratelli Tutti című írása az “egyetemes testvériséget” hirdeti, és visszautal az emberi testvériségről szóló, vitatott 2019-es abu-dzabi dokumentumára is. Mindkét szöveget széles körben kritizálták a katolikusok a megjelenésük óta. A korábbi pápai nuncius az Egyesült Államokban, Carlo Maria Viganò érsek nevezetesen azt írta, hogy Ferenc testvériségről alkotott koncepciója “teológiailag blaszfémiás“.

Egy kiemelkedően hangadó német pap szintén úgy jellemezte a szöveget, mint ami “szabadkőműves” ideológiával átszőtt. Frank Unterhalt atya megjegyezte, hogy Ferenc a vallások egyenrangúságának szorgalmazása a szabadkőműves célok egyik kulcseleme:

A vallások egyetemes ökumenizmusára való törekvés mindig is a szabadkőművesség egyik gondja volt a tényleges célja felé vezető úton, nevezetesen annak a saját maga által felépített vallásnak az áttörése, amelyben állítólag minden ember egyetért.

Valóban, a Fratelli Tutti kiadását követően a spanyolországi szabadkőműves páholy üdvözölte azt, kijelentve, hogy ez “Ferenc pápa legújabb enciklikája“, amelyben “felkarolja az egyetemes testvériséget, a modern szabadkőművesség nagy elvét“.

“Ferenc pápa utolsó enciklikája megmutatja, hogy a jelenlegi katolikus egyház mennyire távol áll korábbi álláspontjaitól” – írta a páholy.

Forte érsek szabadkőművesség elítélése talán meglepő, tekintve, hogy saját előélete ökumenikus ügyekben távolodik a katolikus tanítástól. Egy tavalyi római konferencián az érsek megismételte és a saját felhívását, miszerint a katolikus egyháznak véget kell vetnie a zsidók megtérítésére irányuló küldetésének.

A 2014-es Családügyi Zsinat különleges titkáraként is szolgált, és neki tulajdonították a zsinat ellentmondásos félidős jelentésének megírását, amely azt javasolta, hogy az egyház az általa halálos bűnnek tartott cselekedetek – mint például a házasságtörés, a házasság előtti együttélés és a homoszexuális kapcsolatok – “pozitív” aspektusait hangsúlyozza.

Forrás: lifesitenews.com

Legolvasottabb írások1412 times!

Print Friendly, PDF & Email