Jézus legszentebb Neve

A megtestesült Igének, az emberi nem Megváltójának Istentől adott neve. A Mt 1,21 és Lk 1,31 szerint Józseffel és Máriával Gábor főangyal közli, hogy Isten akaratából a Jézus nevet kell adniuk a születendő gyermeknek. Máté a név tartalmát is megadja: “ő szabadítja meg népét bűneitől”. Az Újszövetségben Jézus neve azonos tartalmú, jelentésű és jelentőségű Isten nevével. Üzenete: ‘Isten megszabadít’. Isten ugyanis Jézusban, emberré lett örök Fiában „megszabadítja népét bűneitől” [Mt 1,21].

Jézus neve Isten neve, mely egyedül hoz üdvösséget. Mindenki segítségül hívhatja és kell is hívnia, mert Isten a megtestesülés által minden emberrel oly szoros egységre lépett, hogy “nem adatott nekünk más név az ég alatt, amelyben üdvözülnünk lehetne” [ApCsel 4,12]. Jézus azért lett emberré, hogy mindenkit megszabadítson a bűntől, és az örök élet boldogságába vezessen. Ehhez azonban szükséges, hogy az ember megszólítsa Őt, segítségül hívja a nevét, s ezzel kifejezze, hogy hozzá akar tartozni. Szent Pál mondja: “Őt adta Isten engesztelésül az ő saját vérében” [Róm 3,25].

Jézus szentséges Nevének ünnepe:
A Kiskarácsonnyal szoros összefüggésben áll az Úr Jézus szent Nevének ünnepe, melyet, ha január 2-6-ika közé esik vasárnap, akkor ezen a vasárnapon, ha pedig ilyen nincs, akkor január 2-án kell megünnepelni. Üdvösségünk e névben van, azért tiszteljük mi is az Egyházzal és hívjuk e szent Nevet a bűnök elleni harcban segítségünkre. Főként ne hagyjuk elveszni ezt a szép köszönést: «Laudetur Iesus Christus – in æternum. Amen» Aki az ősi katolikus üdvözlést: «Dicsértessék a Jézus Krisztus»-t használja, mindannyiszor 50 napi és halála óráján a megkívánt feltételek teljesítése mellett (XIII. Kelemen pápa 1759. évi szeptember 5-n kiadott rendelete szerint) teljes búcsút nyerhet. Ez ünnepen és ennek nyolcada alatt teljes búcsút nyerhet, aki meggyón, megáldozik, legalább két kis misét hallgat és templomot látogatva, Őszentsége szándékára néhány Miatyánkot és Üdvözlégyet imádkozik. (IX. Pius, 1866)

Dr. Szunyog Xavér Ferenc
Latin-magyar Kétnyelvű Missale

Ezzel Pál az Ószövetségi áldozatra utal, melyben a szabadító Isten nevét a főpap évente egyszer segítségül hívta Izrael fiai bűneinek kiengesztelésére, amikor a szentek szentjében az engesztelés tábláját az áldozati állat vérével meghintette. Fiának emberi természetében “Isten volt az, … aki Krisztusban kiengesztelődött a világgal” [2Kor 5,19] – Jézus föltámadása megdicsőíti a szabadító Isten nevét: tökéletesen kinyilvánítja annak a névnek legfőbb hatalmát, mely “fölötte áll minden névnek” [Fil 2,9]. A gonosz lelkek félnek Jézus nevétől. Tanítványai Jézus nevében művelnek csodákat, mert mindaz, amit Jézus nevében kérnek az Atyától, megadatik nekik.

A Jézus neve tisztelet a középkorban kezdett bontakozni, s a ferencesek virágoztatták föl. Szent Ferenc végrendeletében meghagyta, hogy még azokat a papírdarabkákat is össze kell gyűjteni és tiszteletben tartani, melyeken Jézus neve olvasható. Új lendületet adott a Jézus neve tiszteletnek a 15. században megújuló obszerváns mozgalom Egyik vezéralakja, Sziénai Szent Bernardin prédikációi végén táblát mutatott föl Jézus nevének görög betűs rövidítésével: YHS (IHS).

Jézus nevének erejével az obszerváns mozgalom az Egyházat fenyegető veszedelmek (huszitizmus, bogumilizmus, török) láttán akarta mintegy fölrázni a kereszténységet. Kapisztrán Szent János 1453-ban Boroszlóban Invocabit vasárnapján mondott beszédében az ördög kísértése elleni egyik eszköznek Jézus nevének segítségül hívását tartotta. Egy másik beszédében azt mondta, hogy a Lucifer és Szent Mihály arkangyal közti harcban a hadi jelszó Jézus volt, a zászlón Jézus neve ragyogott. Kapisztrán a Jézus-monogramot ráfestette azokra a zászlókra, melyek alatt Nándorfehérvárnál (1456) a török ellen harcoltak.

Az egykorú leírások szerint a Hunyadi és Kapisztrán vezérelte sereg ajkán Jézus nevével győzte le a törököket. Zsolozsmáját a ferencesek számára VII. Kelemen pápa (1523-34), az egész Egyház számára 1721-ben XIII. Ince pápa (1721-24) hagyta jóvá. Himnusza a Jesu dulcis memoria. A Jézus nevének litániája szövegét IX. Pius (1846-78) és XIII. Leó pápa (1878-1903) hagyta jóvá.

Forrás: katonai ordinariátus

Legolvasottabb írások1082 times!

Print Friendly, PDF & Email