Rorate, a hajnali szentmise

Az egyházi év adventi időszakában a hajnali misék különleges hangulatot kölcsönöznek a decemberi virradatnak. A roráte elnevezést az ünnepkör egyik – ószövetségi szentírási szövegen alapuló – énekének kezdő soráról kapta, melyet adventben énekeltek: Rorate caeli de super.

Harmatozzatok egek onnan felülről. Régebben aranyos vagy angyali misének is hívták. Ez utóbbi arra utal, hogy a Szűz Mária tiszteletére mondott hajnali miséket mindig az Úrangyala elimádkozásával fejezték be.

A roráté szentmisék Szűz Mária tiszteletére adventi időben mondott, különleges célra bemutatott szentmisék, ún. votív misék. Ezek központi vezérfonalában ott van a Megváltó-várás. Az egyház ebben az időszakban különleges figyelemmel fordul Mária felé a liturgikus megemlékezésekben. A roráté a hajnali misék neve az ezen miséken elhangzó, közismert Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum kezdetű antifónából ered, ez magyarul így hangzik: Harmatozzatok, egek, onnan felülről, s a felhők hozzák az igazat. A magyar Harmatozzatok, égi magasok kezdetű népének ennek tartalmát adja vissza.

Hajnali szentmiséket a kora-középkorban csak a karácsony előtti napokon tartottak, a karácsony előtti 7., majd a 8. századtól a kilencedik napon. Ezeknek a hajnali miséknek a szokása a középkorban egész Európában elterjedt, s ugyancsak a középkorban már egész advent idején tartottak roráté szentmiséket. Ebben az időszakban a szentmisék olvasmányai az ún. Emmanuel-jövendölésekről szóltak (Iz 7), az evangéliumok pedig az angyali üdvözlet szövegéről (Lk 1,26–38).

Ebben az időszakban még Gloriával és Credóval végezték ezeket a szertartásokat, ez pedig ütközött a római szertartás advent-fölfogásával. A II. vatikáni zsinat után advent mindegyik hétköznapja külön miseszöveget kapott. A december 17–24. közé eső napoknak különleges jelentőségük van. A roráté szentmiséken kívül más votív mise vagy különleges szükségletekért végzett mise advent időszakában nem végezhető, hacsak a lelkipásztori szükséglet ezt nem kívánja. A halottakért végzett misék, feketében s a halotti misék szövegeivel, a temetési misék kivételével ugyancsak tilosak.

A roráté misék lelkületét a kifejezi a következő idézet:

„Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak ez, amelyikben a visszaemlékezés ráirányítja figyelmüket Krisztus történelem végi, második eljövetelének a várására. E két ok miatt az adventi idő a bensőséges és örvendező várakozás ideje.”

A roráte-szentmiséknek a katolikus egyházban kifejezetten csak az egykori Osztrák-Magyar Monarchia területén vannak hagyományai. Jelenleg is élő szokás hazánkon kívül, Ausztriában, Horvátországban, Csehországban, Lengyelországban és Németország hagyomány követő közösségeiben.

A hívek hajnali sötétben várják a napfényt, a Messiást, mint hajdan a próféták tették.

Forrás:

  • Inárcsi Mária Templom
  • Romkat.ro

Legolvasottabb írások2014 times!

Print Friendly, PDF & Email