Elsőáldozás + Homília

Kedves hívek és barátaink,

2021. május 13-a nagy (öröm)nap volt a miskolci tridenti misét látogató (és a Szent X. Piusz Papi Testvériség által ellátott) közösség számára,

mert első alkalommal Urunk Mennybemenetele (In Ascensione Domini ~ I. classis) ünnepén, három: egy fiú és két leánygyermek először járulhatott a Szentgyónás (Bűnbocsánat) szentségéhez, valamint a szentáldozáshoz. Köszönjük a Szent X. Piusz Papi Testvériség papjának, Klaus Wilhelm atyának a szentmise bemutatását, illetve a prédikációt.

Külön köszönet illeti azokat a magyar atyákat, akik segítettek és közreműködtek a gyóntatásban, illetve a liturgiában a Lectio, az Evangélium és a Prédikáció magyar nyelvű felolvasásában.

Lectio és Evangélium

Olvasmány
Olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből
ApCsel 1:1-11
Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útba igazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, “amelyről – úgymond – tőlem hallottatok: Mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: “Uram, mostanában állítod helyre Izrael országát?” “Nem tartozik rátok – felelte -, hogy ismerjétek az időpontokat és a körülményeket. Ezeket az Atya szabta meg saját hatalmában. De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, s egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: “Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”
R. Istennek legyen hála.

Evangélium
Tisztítsd meg szívemet és ajkamat Mindenható Isten, ki Izaiás próféta ajkát tüzes parázzsal tisztítottad meg. Irgalmas jóságod által tisztíts meg kegyesen, hogy méltón hirdethessem szent Evangéliumodat: Krisztus a mi Urunk által. Ámen.
Uram, add rám áldásodat. Legyen az Úr, szívemben és ajkamon, hogy méltó és illő módon hirdethessem evangéliumát.
P. Az Úr legyen veletek.
M. És a te lelkeddel.
Evangélium szent Márk Evangélista könyvéből
R. Dicsőség neked Istenünk!
Mk 16:14-20
Végül a tizenegynek jelent meg, amikor egyszer asztalnál ültek. Szemükre vetette hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik feltámadása után látták. Aztán így szólt hozzájuk: “Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.
R. Áldunk téged Krisztus!
S. Az Evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára!

Prédikáció:

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében, Ámen.

Kedves gyerekek! Kedves szülök, testvérek és rokonok! Kedves hívek!

Mindannyian boldogok vagyunk, hogy elsőáldozók lehettek a mai napon. Ez az egyik legfontosabb nap a ti életetek során. Miért? Hittanórán elsőáldozásra fölkészülvén megtanultátok: az isteni Üdvözítőt fogjátok megkapni, testét és vérét, istenségét és emberségét, a nagy Istent, az Istent, aki alkotott minket.

Ez valójában teljességgel érthetetlen, felfoghatatlan: a nagy Isten emberré lesz a betlehemi szegény istállóban, és leszáll közénk a földre minden egyes szentmisén. Minden egyes ember szívébe bele akar jönni és velünk, emberekkel akar maradni.

Az Üdvözítő boldog, hogy ma ide jöhet, hozzátok először. Széppé akarja tenni a lelketeket, ragyogóvá mint a égő gyertyát a keresztelőn és mint a hófehér keresztelési ruhát.

A Megváltó nélkül senki sem tudja tisztává és ragyogóvá tenni a lelkét. Miként a szőlő ágai elszáradnak, ha nem maradnak összekötve a tővel, így a lélek kiszárad ha nem marad összekötve a Megváltóval. A Megváltó a Szentáldozásban ténylegesen:

a lélek tápláléka. Ö megerősíti a lelket. Milyen megnyugtató milyen bátorító, mily dicsőséges ez!

– és Ö gyógyszer is. A drága Üdvözítő meggyógyítja a lelket a bűnöktől és hibáktól, amint Ö a földi élete alatt sok embert meggyógyított.

Milyen kegyelmeket ad az Üdvözítő újra és újra, amikor a Szentáldozást áhítatosan fogadjuk?

  1. a drága Üdvözítő megszenteli a lelket.
  2. a drága Üdvözítő segít nekem a bűnöket elkerülni.
  3. a drága Üdvözítő segít nekem jót tenni.
  4. a drága Üdvözítő segít nekem a Mennybe jutni.

Az Üdvözítő ezt teszi a lelkünkben.  A Szentáldozás segít nekünk hogy a mennybe jussunk, ahol mindig boldogok leszünk.

Kedves gyermekek, szülök és rokonok! Kedves hívek!

Halljunk egypár értékes tanácsot Don Boscótól, a fiatalok nagy apostolától! Arra sürget minket, hogy:

1) szenteljük meg a vasárnapot és az ünnepnapokat! -Ó mennyire fontos ez!

2) kerüljük a rossz társaságot, mint a pestist! Kerüljük azokat, akik átkozódnak, akik hiába veszik az Ö szent nevét, akik gonoszat beszélnek!

3) menjünk gyakran gyónni! Ne múljék el hónap gyónás nélkül!

Ezek nagyon jó tanácsok, melyek papságának gazdag tapasztalataiból jönnek. Ez a keresztény felelősség Isten előtt! Először és mindenekelőtt a szülőké, rokonoké és a lelkipásztoroké. De egy bizonyos értelemben minden kereszténynek kötelessége példát mutatnia.

Egy másik értékes tanács amit Don Bosco adott az összegyűlt fiúknak 1863 dec. 31-én:

“És mit tanácsoljak nektek? “Regina mundi – panis vitae.” Szeressétek és tiszteljétek ISTEN ANYJÁT és fogadjátok gyakran az ÉLET KENYERÉT.

Igen, szeressük a Boldogságos Szűzanyát és a Szentáldozást – ezek az üdvösségünk oszlopai, miként Don Bosco gyakran utalt rájuk.

Szintén meg kell köszönnünk pártfogónknak, kedves gyerekek, Szt X. Piusz pápának, aki a gyermekek minél korábbi elsőáldozását kívánta. Biztosak vagyunk benne, hogy nagyon boldog ö most a Mennyből az elsőáldozásotokat látva.

(Zárás)

Köszönjük meg az Üdvözítőnek ezt a szép elsőáldozást:

– Ö gyönyörködtet minket a teremtés pompájával, amiről mi kint a természetben tudunk elmélkedni. Milyen nagyszerűek Isten alkotásai: a fák, a bokrok, a virágok, az állatok…

– De még ennél is szebb az emberi lélek, mely a Megváltót érdemesen fogadja és tisztaságban és szeretetben ragyog. A Jóisten, az angyalok és a szentek örülnek.

-Örüljünk mi is, kedves hívek, az elsőáldozókkal! Újítsuk meg velük együtt a keresztségi fogadalmunkat és fogadjuk Istent megújult szeretettel lelkünkbe.

Legyen és maradjon ez a mai nap nektek, kedves gyerekek, a szüleiteknek és rokonaitoknak, de nekünk is, egy fényes nap a mennybe vezető úton! Ámen!

Az Atyának és a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Ámen.

Deo Gratias.

Legolvasottabb írások1266 times!

Print Friendly, PDF & Email