A küszködő papokhoz

+ Carlo Maria Viganò érsek

Ti, akik megengeditek magatoknak, hogy betiltsátok az apostoli szentmisét, ünnepeltétek-e valaha is? Ti, akik liturgikus katedráitok magasából fanyalogtok a “régi misére”, elmélkedtetek-e valaha is annak imáin, rítusain, ősi és szent gesztusain?” – az elmúlt években sokszor feltettem magamnak ezt a kérdést: mert bár én magam egészen kicsi korom óta ismerem ezt a misét, mert már akkor megtanultam ministrálni és a celebránsnak válaszolni, amikor még rövidnadrágos kisfiú voltam, már majdnem elfelejtettem és elvesztettem. Introibo ad altare Dei.

Télen az oltár jéghideg lépcsőjén térdelve, mielőtt iskolába mentem. Forró nyári napokon a ministránsruhában izzadva. Elfelejtettem ezt a misét, pedig ez volt a pappá szentelésem miséje 1968. március 24-én: egy olyan korszakban, amelyben már lehetett érzékelni a forradalom jeleit, amely nem sokkal később megfosztotta az Egyházat legértékesebb kincsétől, és egy hamis szertartást ültetett a helyére.  

Nos, az a mise, amelyet a zsinati reform eltörölt és betiltott papságom első éveiben, távoli emlékként maradt meg, mint egy távoli szerettünk mosolya, egy eltűnt rokon tekintete, a vasárnap hangjai a harangokkal, a barátságos hangokkal. De ez valami olyasmi volt, ami a nosztalgiával, a fiatalsággal, egy olyan korszak lelkesedésével függött össze, amelyben még az egyházi kötelezettségeink előtt álltunk, amelyben mindenki hinni akarta, hogy a világ megújult lelki lendülettel kilábalhat a második világháború utóhatásaiból és a kommunizmus fenyegetéséből. Azt akartuk hinni, hogy a gazdasági jólét valahogyan együtt járhat nemzetünk erkölcsi és vallási újjászületésével. Az 1968-as forradalom, a megszállások, a terrorizmus, a Vörös Brigádok és a közel-keleti válság ellenére. Így az ezernyi egyházi és diplomáciai kötelezettség közepette az emlékezetemben kikristályosodott valami, ami valójában megoldatlan maradt, amit évtizedeken keresztül félretettem – „pillanatnyilag”. Valami, ami türelmesen várt, azzal az engedékenységgel, amit csak Isten alkalmaz velünk szemben. 

Az amerikai prelátusok és a Római Kúria botrányainak szóvátételére vonatkozó döntésem volt az az alkalom, amely visszavezetett ahhoz, hogy más megvilágításban gondoljam végig nemcsak érseki és apostoli nunciusi szerepemet, hanem annak a papságnak a lelkét is, amelyet az először a Vatikánban, majd végül az Egyesült Államokban végzett szolgálat valamilyen módon befejezetlenül hagyott: inkább a papi létem lényege, mintsem a szolgálat miatt. És amit addig még nem értettem, az egy látszólag váratlan körülmény miatt vált világossá számomra, amikor személyes biztonságom veszélyben lévén, akaratom ellenére szinte rejtőzködve kellett élnem, távol a Kúria palotáitól. Az az áldott elkülönülés, amelyre ma egyfajta szerzetesi döntésként tekintek, ekkor vezetett ahhoz, hogy újra felfedezzem a szent tridenti misét. Nagyon jól emlékszem arra a napra, amikor a kazula helyett a hagyományos miseruhát öltöttem magamra az ambrozián cappinóval és a manipulával. Emlékszem arra a félelemre, amit éreztem, amikor majdnem ötven év után kimondtam a Misekönyv azon imáit, amelyek újra úgy jöttek elő belőlem, mintha csak az imént mondtam volna őket. Confitemini Domino, quoniam bonus, a római rítus Judica me, Deus zsoltárának helyén. Munda cor meum ac labia mea. Ezek a szavak már nem a ministráns vagy a fiatal szeminarista szavai voltak, hanem a celebránsé, az enyéim, aki ismét – merem állítani, hogy először – a Szentháromság előtt ünnepelt. Mert bár igaz, hogy a pap olyan ember, aki alapvetően másokért él, Istenért és felebarátjáért, de ugyanígy igaz az is, hogy ha nincs tudatában saját identitásának, és nem ápolja saját szentségét, akkor apostoli tevékenysége steril, mint a pengő cimbalom.

Jól tudom, hogy azokat, akiknek soha nem adatott meg az a kegyelem, hogy minden idők miséjét ünnepeljék, ezek a gondolatok hidegen hagyhatják, sőt, akár a visszatetszés érzéseit is kelthetik bennük. De ugyanez történik, gondolom, azokkal is, akik soha nem voltak szerelmesek, és akik nem értik a szerelmes lelkesedését és a szerelme iránti tisztaságos vonzódását, vagy azokkal, akik nem ismerik azt az örömöt, hogy elmerülnek a másik szemében. Az unalmas római liturgikus, a szabott papi öltönyös, mellkeresztjét zsebében hordó prelátus, a Római Kongregáció konzulense, akinek a Concilium vagy a Civiltà Cattolica legújabb példánya lebeg a szeme előtt, egy entomológus (a rovarokat tanulmányozó tudomány) szemével nézi V. Piusz miséjét, úgy vizsgálva ezt a perikópát, ahogyan egy természettudós figyeli egy levél erezetét vagy egy lepke szárnyait. Sőt, néha elgondolkodom azon, hogy vajon nem a patológus fertőzésektől való rettegésével teszik-e ezt, miközben az élő testet szikével vágják fel.

De ha egy pap minimális lelkiélettel közelít az ősi miséhez, függetlenül attól, hogy ismerte-e már valaha, vagy most fedezi fel először, mélyen megérinti a rítus fenségessége, mintha kilépett volna az időből és belépett volna Isten örökkévalóságába.  

Azt szeretném megértetni püspök- és paptestvéreimmel, hogy ez a mise eredendően isteni, mert az ember zsigeri módon érzékeli a szentet: szó szerint felemelkedik a mennybe, a Szentháromság és a mennyei udvar jelenlétébe, távol a világ zajától. Ez egy szerelmes ének, amelyben a jelek, az áhítatok és a szent szavak ismétlése semmiképpen sem haszontalan, ahogyan egy anya sem fárad bele, hogy megcsókolja a fiát, vagy egy menyasszony nem fárad bele, hogy azt mondja a férjének: “Szeretlek”. Ott minden elfelejtődik, mert minden, amit ott mondanak és énekelnek, örök, minden gesztus, amit ott végeznek, örökkévaló, a történelmen kívüli, mégis elmerül egy olyan folytonosságban, amely egyesíti a Cenákulumot, a Kálváriát és az oltárt, amelyen a szentmisét celebrálják. A celebráns nem a gyülekezethez szól, azzal a gonddal, hogy érthető legyen, vagy kedves, vagy hogy naprakésznek tűnjön; hanem Istenhez szól: és Isten előtt csak a végtelen hála érzése van a kiváltságért, hogy magával viheti a keresztény nép imáit, oly sok lélek örömét és bánatát, a bocsánatért és irgalomért esedezők bűneit és hiányosságait, a kapott kegyelmekért való hálát és a drága elhunytakért való könyörgést. Az ember egyedül van, és ugyanakkor bensőségesen egyesültnek érzi magát a lelkek végtelen, téren és időn átívelő seregével. 

Amikor az apostoli misét celebrálom, arra gondolok, hogy ugyanazon az oltáron, amelyet a mártírok ereklyéi szenteltek meg, oly sok szent és papok ezrei használták ugyanazokat a szavakat, amelyeket én mondok, ugyanazokat a gesztusokat ismételték, ugyanazokat a meghajlásokat és ugyanazokat a térdhajtásokat végezték, ugyanazokat a miseruhákat viselték.

De mindenekelőtt ugyanazon Urunknak a Testében és Vérében részesültek a szentáldozásban, akihez mindnyájan hasonultunk a szent áldozat felajánlásában. Amikor minden idők szentmiséjét celebrálom, a legmagasztosabb és legteljesebb módon ismerem fel annak igazi jelentőségét, amit az Egyház tanítása ad nekünk. A persona Christi cselekedet nem egy formula mechanikus ismétlése, hanem annak tudatosítása, hogy a szám ugyanazokat a szavakat mondja ki, amelyeket a Megváltó mondott a kenyér és a bor fölött az utolsó vacsora termében; hogy amikor az ostyát és a kelyhet az Atyához emelem, megismétlem azt a feláldozást, amellyel Krisztus magát feláldozta a kereszten; hogy a szentáldozás vételével elfogyasztom az feláldozott Áldozatot, és magából Istenből táplálkozom, és nem egy partin veszek részt. És az egész Egyház velem van: a Diadalmas Egyház, amely méltóztatik egyesülni könyörgő imámmal, a Szenvedő Egyház, amely várja, hogy az lerövidítse a lelkek tartózkodását a tisztítótűzben, és a Harcoló Egyház, amely megerősíti magát a mindennapi lelki harcban. De ha, amint hittel valljuk, a mi szánk valóban Krisztus szája, ha a megszentelésben mondott szavaink valóban Krisztus szavai, ha a kezek, amelyekkel a szentostyát és a kehelyt érintjük, valóban Krisztus kezei, akkor milyen tisztelettel kellene viseltetnünk testünk iránt, tisztán és szennyezettségtől mentesen tartva azokat? Mi ösztönözhetne jobban arra, hogy Isten kegyelmében maradjunk? Mundamini, qui fertis vasa Domini. És a misekönyv szavaival: Aufer a nobis, quæsumus, Domine, iniquitates nostras: ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire. 

A teológus azt fogja erre mondani, hogy ez a közös tanítás, és hogy a mise pontosan ez, függetlenül a rítustól, és én ezt nem tagadom, racionálisan. De míg a tridenti mise ünneplése állandóan emlékeztet a megváltás művének szentekkel és boldogokkal gazdagított megszakítatlan folytonosságára, addig a reformált rítus esetében úgy tűnik nekem, hogy nem ugyanez történik. Ha ránézek a versus populum asztalra, ott a lutheri oltárt vagy a protestáns asztalt látom; ha elbeszélés formájában olvasom az utolsó vacsora intézményének alapító szavait, a Cranmer-féle Common Book of Prayer módosításait és Kálvin istentiszteletét hallom; ha végignézem a reformált naptárt, azt látom, hogy azokat a szenteket, akik lemosták az álreform eretnekeit, eltűntették belőle. És ugyanez igaz az énekekre is, amelyek egy angol vagy német katolikus elborzasztanának: azoknak az énekeit hallani, akik papjainkat mártírrá tették és a “pápista babonák” megvetése miatt eltiporták a szentséget, ugyanazon templom boltozata alatt énekelve meg kellene értetnie velünk, hogy milyen szakadék tátong a katolikus mise és annak zsinati hamisítványa között. A nyelvről nem is beszélve: az eretnekek voltak az elsők, akik eltörölték a latin nyelvet, annak érdekében, hogy a nép jobban megértse a rítusokat; egy nép, amelyet megtévesztettek, megtámadva a kinyilatkoztatott Igazságot és terjesztve a tévedést. A Novus Ordo-ban minden profán. Minden a pillanat terméke, minden véletlenszerű, minden esetleges, változó és megváltoztatható. Semmi sincs az örökkévalóból, pedig az örökkévalóság változhatatlan, ahogyan a Hit is változhatatlan. Ahogyan Isten is megváltoztathatatlan. 

A hagyományos szentmisének van egy másik aspektusa is, amelyet szeretnék hangsúlyozni, és amely összeköt bennünket a múlt szentjeivel és mártírjaival.

A katakombák idejétől kezdve egészen a legutóbbi üldözésekig, bárhol is celebrálja a pap a szent áldozatot, akár egy padláson vagy egy pincében, erdőben vagy egy pajtában, vagy akár egy furgonban, misztikusan közösségben van a hit hősies tanúinak seregével, és a Szentháromság tekintete megpihen ezen a rögtönzött oltáron; előtte az összes angyali sereg hódolattal hódol; a tisztítótűzben lévő összes lélek feléje tekint.

Ebben is, különösen ebben, mindannyian megértjük, hogy a Hagyomány hogyan teremt elválaszthatatlan kapcsolatot az évszázadok között, nemcsak e kincs féltékeny őrzésében, hanem a vele járó megpróbáltatásokkal való szembenézésben is, akár a halálig. E gondolat fényében a jelenlegi zsarnok arroganciájának, őrült rendeleteinek meg kellene erősítenie bennünket a Krisztushoz való hűségben, és éreztetnie kellene velünk, hogy minden idők Egyházának szerves részei vagyunk, mert nem nyerhetjük el a győzelem pálmáját, ha nem vagyunk készek a bonum certamen (biztos jó) harcára.

Szeretném, ha testvéreim meg mernék tenni az elképzelhetetlent: Szeretném, ha nem azért közelednének a tridenti szentmiséhez, hogy gyönyörködjenek az albák csipkéjében vagy a miseruhák hímzésében, vagy pusztán a szentmise kánoni törvényességébe vetett racionális meggyőződésből, vagy abba, hogy soha nem lett eltörölve, hanem azzal az áhítatos félelemmel, amellyel Mózes közeledett az égő csipkebokorhoz: tudva, hogy mindegyikünk, amikor az utolsó evangélium után lejön az oltártól, valamilyen módon belsőleg átlényegül, mert ott találkozott a Szentek Szentjével. Csak ott, ezen a misztikus Sínai hegyen érthetjük meg papságunk lényegét, amely nem más, mint mindenekelőtt önmagunk odaadása Istennek; önmagunk egészének felajánlása Krisztussal, az áldozattal együtt, Isten nagyobb dicsőségére és a lelkek üdvösségére; lelki áldozat, amely a miséből merít erőt és erőt; önmegtagadás, hogy utat engedjen a Főpapnak; az igazi alázat jele, a saját akarat megsemmisítésében és az Atya akaratának való átadásban, az Úr példáját követve; a szentekkel való hiteles “közösség” gesztusa, az azonos hitvallás és az azonos szertartásban való részesülés. És nem csak azoknak kívánom ezt az “élményt”, akik évtizedek óta a Novus Ordo-t celebrálják, hanem mindenekelőtt a fiatal papoknak és azoknak, akik a fronton végzik szolgálatukat: Szent V. Piusz miséje a fékezhetetlen lelkeknek, a nagylelkű és hősies lelkeknek, az Isten és a felebarát iránti szeretettől égő szíveknek szól. 

Jól tudom, hogy a mai papok élete ezernyi megpróbáltatásból, stresszből, a világgal szembeni küzdelemben való egyedüllét érzéséből, az elöljárók érdektelenségéből és kiközösítéséből, a lassú kopásból áll, amely elvonja a figyelmet az emlékezéstől, a belső élettől és a lelki növekedéstől. És nagyon jól tudom, hogy az az érzés, hogy ostrom alatt vagyunk, hogy úgy érezzük magunkat, mint egy magányos tengerész, akinek a viharban kell kormányoznia a hajót, nem a tradicionalisták vagy a progresszívek előjoga, hanem mindazok közös sorsa, akik az Úrnak és az Egyháznak ajánlották fel életüket, mindegyiküknek a saját nyomorúságaival, gazdasági problémáival, a püspökkel való meg nem értéseivel, a testvérek kritikáival, valamint a hívek kéréseivel. És a magányos órákkal is, amelyekben Isten jelenléte és Szűz Mária kísérete eltűnni látszik, akárcsak Keresztes Szent János sötét éjszakájában. Quare me repulisti? Et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus? Amikor a démon alattomosan kanyarog az internet és a televízió között, quærens quem devoret, kihasználva fáradtságunkat az áruláshoz. Ezekben az esetekben, amelyekkel mindannyian szembesülünk, ahogyan Urunk is tette a Getszemánéban, a Sátán a mi papságunkra akar lecsapni, meggyőzően jelenik meg, mint Szalomé Heródes előtt, és a Keresztelő fejének ajándékát kéri tőlünk. Ab homine iniquo, et doloso erue me. Ab homine iniquo, et doloso erue me. A megpróbáltatásban mindnyájan egyformák vagyunk: mert az ellenség által megszerezni kívánt győzelem nemcsak a megkereszteltek szegény lelkei feletti győzelem, hanem Krisztus, a pap feletti győzelem is, akinek a kenetét hordozzuk. 

Ezért ma jobban, mint valaha, a tridenti szentmise a katolikus papság egyedüli üdvhorgonya, mert a pap minden nap újjászületik a Szentháromsággal való bensőséges egyesülésnek ebben a kiváltságos idejében, és ebből nélkülözhetetlen kegyelmeket merít, hogy ne essen bűnbe, hogy haladjon a szentség útján, és hogy újra megtalálja azt az egészséges egyensúlyt, amellyel elláthatja szolgálatát.

Aki azt hiszi, hogy mindez pusztán szertartási vagy esztétikai kérdésként írható le, az semmit sem értett meg saját papi hivatásából.

Mert a Szentmise “minden idők” szentmiséje – és éppen ezért küzdött ellene mindig is az ellenség – nem egy engedelmes szerető, aki bárkinek felajánlja magát, hanem egy féltékeny és tisztaságos Menyasszony, aki éppoly féltékeny, mint az Úr.  

Istennek akarsz tetszeni, vagy annak, aki távol tart Tőle? A kérdés gyökerében mindig ez: a választás Krisztus szelíd igája és az Ellenfél rabszolgaságának láncai között.

A válasz világos tiszta lesz számodra abban a pillanatban, amikor rácsodálkozva erre a mérhetetlen kincsre, amelyet elrejtettek előled, te is felfedezed, hogy mit jelent a szent áldozatot nem szánalmas “gyülekezeti elnökök” módjára ünnepelni, hanem mint “Krisztus szolgái és Isten titkainak kiosztói” (1Kor 4,1).

Vegyétek kezetekbe a misekönyvet, kérjetek segítséget egy pap barátotoktól, és menjetek fel az Átváltoztatás hegyére: Emitte lucem tuam et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua. Péterhez, Jakabhoz és Jánoshoz hasonlóan ti is felkiáltotok: Domine, bonum est nos hic esse – “Uram, jó, hogy itt vagyunk” (Mt 17,4). Vagy a zsoltáros szavaival, amelyeket a celebráns az áldozáskor megismétel: Domine, dilexi decorem domus tuæ, et locum habitationis gloriæ tuæ.

Ha egyszer felfedeztétek, senki sem lesz képes elvenni tőletek azt, ami által az Úr már nem szolgáknak, hanem barátoknak nevez titeket (Jn 15,15). Soha senki nem lesz képes meggyőzni benneteket arról, hogy lemondjatok róla, arra kényszerítve benneteket, hogy megelégedjetek azzal a hamisítvánnyal, amelyet lázadó elmék hoztak a világra.

Eratis enim aliquando tenebræ: nunc enim lux in Domino. Ut filii lucis ambulate. Mert egykor sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban. Úgy járjatok tehát, mint a világosság gyermekei” (Ef 5,8). Propter quod dicit: Surge qui dormis, et exsurge a mortuis, et illuminabit te Christus. Azért mondja: Ébredj fel, te alvó, és támadj fel a halálból, és Krisztus megvilágosít téged” (Ef 5,14).

Indignus Famulus

Forrás: invocabo.wordpress.com

Legolvasottabb írások574 times!

Print Friendly, PDF & Email