A Mindszenty ’47 zarándoklat Szentbeszéde [2021.09.03.]

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek–Istennek nevében! Ámen.

Kedves zarándokló hívek!

Tiszteletreméltó Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek közbenjárását kérve zarándokoltunk ma ide, a Magyar Sion, az esztergomi várhegy lábaihoz.

Ennél a kősziklánál, amire szegletkőként első apostoli királyunk, Szent István király Mária Országát felépítette adunk hálát az igaz katolikus hit melletti kiállásáért akár a Szentatyával szemben is, amely példaértékű számunkra. Ennél a kősziklánál, melyre a vértanú Szent Béla – avagy Adalbert – püspök szentegyháza épült fel.

Különös fényt kölcsönöz mindennek az is, hogy Szent X. Piusz pápa ünnepét is a mai napon üljük, ki papi testvériségünk patrónusa. Annak a szent egyházfőnek, ki a torkánál ragadta meg az Egyházra jelentkező eddigi legnagyobb veszélyt, „minden eretnekségek foglalatát” – a modernizmust.

Ez a modernizmus felelős azért, hogy a II. Vatikáni Zsinaton nem ítéltetett el ünnepélyesen tévtanként – a Syllabusszal összhangban – a kommunizmus. A kommunizmus, mely ellen minden üldöztetést vállalva, gyémántkeménységű állhatatossággal küzdött Mindszenty. Az elítélés hiánya nem csupán Mindszenty és a többi, kommunizmus alatt sínylődő, és a kollaboráció minden formáját elutasító katolikus hátba szúrását jelentette, hanem lehetővé tette azt, hogy az úgynevezett „felszabadítási teológia” képében megfertőzze a katolikus klérus jelentékeny részét.

Azonban nem szabad a „keleti veszély” mellett megfeledkezni a „nyugati veszélyről” sem, különösen akkor nem, ha az esztergomi hívek jóvoltából, akiknek itt köszönöm meg a segítségüket, mely nélkül nem tudtuk volna e zarándoklatot megkoronázó szentmisét bemutatni, a Becket Szent Tamás vértanú, Angolhon prímásérsekről nevezett hegyen összegyűlhetünk. Ő – köszönhetően diáktársának, és jó barátjának, Lukács érseknek – kvázi magyar szentté, de legalább is Esztergom, és azon belül is Szenttamás sajátos védőszentjévé lett.

Becket Szent Tamás kinek tisztelete töretlen maradt akkor is a magyarok körében, mikor hazájában ereklyéit megsemmisítették a protestáns forradalom során. Bizonyos, hogy az ő közbenjárásának sajátosan is köszönhető az esztergomi prímások hűséges kitartása az iszlám, a protestantizmus, a liberalizmus, majd a kommunizmus pusztításai alatt.

Nem véletlen, hogy maga Lefebvre érsek fontolóra vette, hogy a nyugatra száműzött Mindszenty legyen a hagyományhű ellenállás vezetője, amely elképzelést csak a bíboros 1975-ben bekövetkezett halála temetett el.

Még egy fontos dolgot engedjenek meg, hogy megemlítsek a tiszteletreméltó bíboros követendő erényei közül, ami számomra, mint félig osztrák, félig dunai sváb katolikus pap számára különösen is megdobogtatja szívemet. Ez nem más, mint Mindszenty József kérlelhetetlen legitimizmusa, magyar főpapként a törvényes magyar uralkodó, és a törvényes, szentistváni Magyarország jogrendje melletti békés, észszerű, de határozott kiállása. Számára nem jelentett megütközést hűségesnek lenni a törvényes magyar apostoli királyhoz, aki egyben Ausztria örökös császára volt, és egyben jó magyar hazafinak lenni. Sőt, megkockáztatom, katolikusként mást nem is tehetett.

1972-ben, a száműzött utolsó magyar apostoli király halálának jubileuma után, Zita királyné májusi 80. születésnapján Mindszenty bíboros celebrálta az ünnepi hálaadó szentmisét, és mondott magyarul szentbeszédet. Nem véletlen, hogy a magyar apostoli királyok egész arcképcsarnokát felvonultató, általuk a középkor óta támogatott máriacelli kegytemplomban, Ausztria szívében kívánt ideiglenesen pihenni, míg haza nem térhet Magyarországra földi porhüvelye. Az a földi porhüvelye, melyet a 2011-ben elhunyt II. Ottó örökös király írásos igazolása szerint nem balzsamoztak be, és mikor tizenhat év múlva exhumálták, épségben találták. Büszke lehet Magyarország, hogy ilyen égi patrónusa van, mint Mindszenty József bíboros. Kövessük őt hősies fokban gyakorolt erényei, elsősorban a tiszta katolikus hit által az Istenért, Egyházért és hazáért való sziklaszilárd kiállásában!

Mindszenty József bíboros, könyörögj tépett hazánkért! Hadd legyünk mink is tiszták, hősök szentek, hazánkat, Istenünk, így mentsd meg!

Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek–Istennek nevében! Ámen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kuratórium:
A zarándoklat zárószentmiséjének bemutatási helyszíne miatt volt némi “csörte” Esztergom Megyei Jogú város első emberével (Hernádi Ádám polgármester), mert lényegében “betiltotta” a tervezett helyszínen az oltár állítást.
A levelezésünket és a Végzéseit rövidesen posztban fogjuk nyilvánossá tenni.

Legolvasottabb írások358 times!

Print Friendly, PDF & Email