Amikor majd az EMBERFIA visszatér!

Ádvent: Várakozás Teremtőnk, létbentartónk és megváltónk születésére. Egy nappal a római rítusú Advent kezdete előtt kifejezetten hasznos végig elmélkedni a következő írást Johanna “Péter Sziklája” tollából.

Azt olvassátok az Evangéliumban: „amikor majd az Emberfia visszatér, talál-e hitet a Földön?” (Lk 18, 8b. A november 12 szombati Szt. Evangélium utolsó mondata. Vagyis IGAZ HITET, és igaz, hithű Egyházat, amely egyúttal jelzi azt is, hogy „hamis Egyház” és tévhit fog tömegeket tömöríteni, kezdve a katolikusokkal protestánsokkal és különböző „szektákat” is beleértve, akik ugyanazon Szentírásra – Biblia – alapozva, saját ízlésük szerint „értelmezve” hirdetik „tanaikat”, a „ferde Istenképük” alapján, amely megfelel saját igényeiknek, nem is sejtve, hogy mögötte a gonosz lélek – bukott angyalok – „sugalmazása” egyértelműen tetten érhető. Céljuk: elferdíteni az IGAZSÁGOT! Pl. szélsőséges irányzatok: Jehova tanúi, Szombatisták, Unitáriusok. Zászlóvivőjük a „szárazföldi vadállat” Jel 13, 11. Hamis Krisztus – hamis egyház és feje a – hamis próféta! Vö. KEK 675. Ne feledjük, a sátán Isten majma, tehát az Antikrisztusnak is már „van” előfutára, Keresztelő Jánosa – a hamis próféta, aki a vallási megtévesztés „vezérkosa”!)

Ma szeretnélek meghívni benneteket, hogy Fiam, Jézus e szavain ELMÉLKEDJETEK! Súlyos szavak ezek, gondolkodásra késztetnek, és MEGÉRTETIK VELETEK AZ ÁTÉLT IDŐKET! Mindenekelőtt azt kérdezhetitek, miért is mondta ezt Jézus?

Hogy ELŐKÉSZÍTSEN BENNETEKET MÁSODIK ELJÖVETELÉRE, és hogy leírja számotokra azt az állapotot, amely dicsőséges visszatérésének közelségét jelenti. Ez az állapot a HIT ELVESZTÉSE! A Szentírás egy másik részében is – a Tesszalonik-i híveknek írt levelében (2Tessz 2, 3a) – világosan kijelenti Szent Pál, hogy Krisztus második, DICSŐSÉGES VISSZATÉRTE előtt nagy hitehagyásnak kell megvalósulnia! A hit elvesztése valójában hitehagyás. (nagyon lényeges megérteni, hogy mit jelent a DICSŐSÉGES szó jelentése: vagyis amikor FELTÁMADT a sírból – „harmadnapon” – nem fizikai testben jött ki és jelent meg a „kiválasztottaknak”, hanem az a test amely a sírban feküdt átváltozott, dicsőséges formáját vette fel, amely formát már szemlélték a kiválasztott apostolok – Péter, Jakab és János a színeváltozáskor, a Tábor hegyén, de lejövet a hegyről megparancsolta nekik, hogy a látottakról ne beszéljenek „senkinek” amíg el nem jön az „ideje”. De egymás közt biztosan néha szóba hozták, megosztották „gondolataikat”. Amikor megjelent zárt ajtók ellenére is apostolainak az emeleti teremben, dicsőséges „testében”, valamennyien meglepődtek, talán meg is ijedtek, Péter, Jakab és János kivételével, mert számukra már pillanatok alatt egyértelművé vált, hogy most már beszélhetnek arról, amit láttak és megtapasztaltak: találkoztak Mózessel és Illéssel is és az Atya kijelentését is hallották: „Ez az Én választott Fiam, Őt hallgassátok”! Lk 9, 35b. Számukra ez fényként rávilágított Mesterük korábbi kijelentésére, tanítására is, amikor a feltámadással kapcsolatosan utalt Mózesre és a „csipkebokorra”, hogy Isten az ÉLŐK ISTENE! Mi, mai utódaikként majdnem kétezer év távlatából is, szintén ugyanezen „élményt”- hitet – vallhatjuk magunkénak, mert tudjuk kinek hiszünk és mit: „boldogok, akik nem láttak és mégis HISZNEK”!)

A hitehagyás (világszintű el-) terjedése tehát az a JEL, amely arra figyelmeztet, hogy immár közel van Krisztus második eljövetele! Fatimában (1917) megjövendöltem nektek, hogy eljön az az idő, amikor az emberek elvesztik hitüket. EZEK AZOK AZ IDŐK! Napjaitokat azok a fájdalmas és jelentőségteljes események jelölik, amelyeket a Szentírásban megjövendöltek: egyre több gyermekem kezdi elveszíteni az IGAZ HITET!

A hit elvesztésének okai:

Azoknak a tévedéseknek terjedése, amelyeket propagálnak, amelyeket gyakran teológiai tanárok tanítanak a szemináriumokban és a katolikus iskolákban, és így az Igazság és törvényesség bizonyos látszatát keltik. (a „felszabadítás” teológiája, de legjelentősebb az a tény, hogy már nem képezik ki a leendő papokat arra, hogy a pap küldetése elsősorban az, hogy védelmezze és vezesse a rá bizottakat az ördögök és földi ügyökei támadásaitól, amely „e világ” csábításaiban és kísértéseiben nyilvánul meg. A kommunisták a hitoktatást minden formában akadályozták, a demokráciában már engedélyezték, mert már „átkozmetikázót” változatban „vaktöltényként” nem ártalmas az ellenfél számára! Lásd a katolikus Katekizmusok utóbbi kiadásait. Következménye: hogy az elsőáldozás és bérmákozások után a fiatalok zöme fokozatosan felhagy a rendszeres templomba járással!)

Az Egyház Tanítóhivatala elleni nyílt és nyilvános LÁZADÁS, különösképpen a pápa ellen, Akinek pedig Krisztustól kapott FELADATA, hogy az egész Egyházat megtartsa a KATOLIKUS HIT IGAZSÁGÁBAN! (és itten elsősorban az Egyház berkein belüli lázadás zászlóvivőiről van szó, mostanra már egyértelmű, hogy ennek gerincét a Sankt Galleni Maffia tagjai képezték, akik a Szentírásban „bárányhoz hasonló vadállat” Jel 13, 11. pontosan megnevez és beazonosíthatók: GYÜMÖLCSEIKRŐL! Legkonkrétabb JEL, hogy kilenc éve nyeregbe kerültek, beteljesítve La Salette jövendölésének első részét: „Róma elveszítette hitét”! Vagyis a Vatikán csúcsvezetése! Ne feledjük, minden kornak és nemzedéknek megvannak a „Júdásai”, tehát az „ő” tevékenységük is erőteljesen besegített a „hitehagyás” világszintű kibontakozásának! De a kiteljesedése ezután következik.)

Azoknak a pásztoroknak (és papoknak) rossz példája, akik hagyták, hogy teljesen hatalmába kerítse őket a világ szelleme, és inkább lesznek politikai és szociális ideológiák propagálóivá, mint Krisztusnak és Evangéliumának hirdetőivé, elfeledvén így a Tőle kapott küldetést: MENJETEK AZ EGÉSZ VILÁGRA, ÉS HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MINDEN TEREMTMÉNYNEK”! [Szerk.: Mt 28,19 – Apostolok küldése] Így terjed napjaitokban egyre jobban a hitehagyás sok szegény gyermekem körében.

Amikor majd az Emberfia visszatér…

Minél közelebbi az Ő visszatérte, annál aggódóbb és erőteljesebb lesz anyai gondoskodásom, hogy minden gyermekemnek segítsek megmaradni a hit igazságában. Íme, emiatt kértem, hogy ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek! Emiatt terjesztettem el mindenütt a ti időtökben Máriás Papi Mozgalmamat! (fogas kérdésnek tűnik, hogy nálunk, Erdélyben miért nem terjedt el a MPM? Szerintem két ok miatt: az elbizakodott papoknak NINCS SZÜKSÉGÜK magán-kinyilatloztatásokra, a Mária tisztelő papjaink pedig úgy vélték, elég számukra a Csíksomlyói Szűzanya hagyományos „kultusza”. Akikhez mégis eljutott a Kék könyv, beleolvastak és egyes üzeneteken „megbotránkozva” félretették könyvespolcaikon, POROSODNI! Nem ismerték fel Gobbi atyában a Szűzanya „nagykövetét” a Csíksomlyói Kegytemplomban! Volt szemük, de nem LÁTTAK, volt fülük, de nem HALLOTTAK, mert engedték, hogy vaksággal sújthassa őket a sátán, napjainkig, a „barátokat” is beleértve. Pedig ha veszünk egy „kütyürüt” előbb átböngésszük a „használati utasítást”, magunkévá tesszük és csak azután indítjuk el, és egy idő után nyilatkozunk, hogy milyen teljesítménnyel működik! Talentumaink függvényében, mert sem Istent sem a Szűzanyát nem tudjuk „becsapni”! Rendszeres Cönákulumok nélkül nem jön létre a kapcsolat „köztünk”, nem gyúl ki a fény, amely nélkül sötétben marad az imposztor, kénytelen üres kézzel, szívvel, kiábrándultan távozni! Következménye, ránk zúdult az ellenség „földi ügynökei” célirányos világszintű támadásának első hulláma a Coviddal, és felkészületlenül találta: behódoltak majdnem TÖMEGESEN! Kevés kivételtől eltekintve!)

Hogy a Cönákulumok imájában egyesülve és a várakozásban virrasztva kialakítsam a KIS NYÁJAT! Azt a „nyájat”, amelyet Én egyesítek és alakítok, hogy mindenkor megőrizze az IGAZ HITET! Így, amikor majd az EMBERFIA VISSZATÉR, a Földön még mindazokban talál hitet, akik Nekem felajánlják magukat, engedvén, hogy Szeplőtelen Szívem égi kertjében gyűjtsem őket”! 1990. 03. 13. Sao Paolo Brazilia.

Valószínű, a Napba Öltözött Asszony ezen utolsó mondata felborzolja sokak kedélyét, elsősorban akik elbuktak az igaz hit első vizsgatételén: jobban bíztak e világ tudósaiban, hivatalos egyházi és politikai vezetőinkben, akik a védőoltásokat „reklámozták Ferenc pápával” és Böjte Csabával az élen, mint Istenben. Ami a „neveket” illeti, Szentírási alapja van, hogy „saját udvarunkon” a testvéreink számára egyértelművé váljék, kezdve a „báránykákkal” a figyelmeztetés, Szent János apostol 3. levele 9. versében leleplezi Diotrefeszt, Pál apostol szintén hasonlóan megnevezi a „báránybőrbe” bújt farkasokat. Viszont utóbbiak elérték céljukat száz éve, rejtekben maradva rombolták az EGYHÁZAT, mostanáig! Ennek VÉGE! A sátánnak sikerült az önámítás csapdájával sokakat megtévesztenie, hisz „mindannyian” keresztényeknek vallják magukat, de megfeledkeztek Urunk, Jézus Krisztus figyelmeztetéséről: „nem mindenki, aki mondja Uram, Uram, megy be Isten Országába, hanem csak azok, AKIK TELJESÍTIK Isten Akaratát”! TÍZPARANCSOLAT!

Befejezésként szeretném felhívni a testvérek figyelmét egy nagyon lényeges tényre: még az első pünkösd után is Kr. u. 70-ig jelen volt a „levitézlett”, elbukott Ó-Szövetségi vezérkar, és vezette a birkáit, párhuzamosan az Új-Szövetség vezérkarával. Titusz lerombolta Jeruzsálemet, templomostól, beteljesítve a próféciát: „kő kövön nem maradt”! Ezt azért jelzem, mert nemsokára bekövetkezik a második pünkösd – világszinten, amikor hatására a végső idők APOSTOLAI színre lépnek. Elkezdődik a búza és a konkoly szétválasztása! Elpárolog az a félelem, amely mostanáig sikeresen lebénította valamennyiüket, az ENGEDELMESSÉG nevében! Egyébként nem lényeges, hogy lelkiismeret megvilágítása, második pünkösd vagy nagy figyelmeztetésként emlegetjük, ugyanazt jelenti: ISTEN BEAVATKOZÁSA, rendkívüli AJÁNDÉKA a modern emberiség felébresztése a sátán előidézte kábulatból, megtévesztésének leleplezése. ISTEN LÉTEZIK, és Rajta kívül nincs más Úr, Isten. A bukott angyalok is teremtményei, pelyva előtte, akik az örök tűzben viselik lázadásuk következményét! De akik ezt közülünk mesének vélik, majd társaságukban örökre meggyőződnek az IGAZSÁGRÓL!

Idén ünnepelte a MPM lelkiség születésének ötvenedik évfordulóját és Fatimában tartották a nemzetközi felelősök évenkénti lelkigyakorlatát papok és hívek részvételével. És ott Francis Geremia atya, a MPM oszlopos tagjaként június 27-én éppen a LELKIISMERET MEGVILÁGÍTÁSA témával kapcsolatosan tartott előadást. Ennek első részét leközölte a MÁRIA KORA a Máriás Papi Mozgalom és a Máriás Mozgalom folyóirata legutóbbi, 3. száma az ELSŐ OLDALON! Nagyon tartalmas és hiteles bepillantást adnak a többi témák is korunk eseményeiben, beleértve a „színfalak mögötti” folyamatokat is. Folyóiratunk megvásárolható a Jó Angyal Könyv és Kegytárgy boltban, 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. fszt, 10.

Áve Mária!

Forrás: petersziklaja.hu

Szerkesztő: Ami biztosan megállapítható, hogy a Jézus által az általa alapított egyházának [Mt 16,18] adott tanítást, ami értelmezésben folyamatosan bővülve 1968-ig, jelenleg egyetlen közösség viszi tovább. Ők nem tértek le a kijelölt útról, nem tértek el a tanítástól (doktrína) és a nem mondtak le a szerves fejlődésű liturgiáról (tridenti).

Ez a közösség, az 1970. november 1.-én alapított Szent X. Piusz Papi Testvériség.

Legolvasottabb írások214 times!

Print Friendly, PDF & Email