Keresztre feszített egyház I. rész – Hitlevél a bécsi magyaroknak az 1970-s évekből

„Szeretet nincsen szilárd igazságok nélkül!”
„A katolikus gondolkodás teljesen rendezett és logikusan célirányos”

 1. A MODERNIZMUS AZ EGYHÁZBAN
  nem azt jelenti, hogy a kereszténységet modernizálni akarnák, hanem hogy az egyházat (és csak a katolikus Egyházat) nyitva kell tartani minden tévtan, eretnekség vagy ideológia számára. Így aztán minden romboló szándék belefér a reformáló tervekbe, melyeknek se vége, se hossza! Ezt a tényt eltitkolták a zsinat alatt és után!
 2. Mikor keletkezett a modernizmus?
  Csak az elnevezés keletkezett X. Pius pápa alatt, aki a modernizmust az összes eretnekségek gyűjtőmedencéjének nevezte! A medence tartalma azonban folyton keletkezik…, már Krisztus Urunk óta! Felfedezhetők benne az ókori gnoszticizmus, a középkori nominalizmus és százféle modernkori filozófia, szekta és eretnekség együttvéve. S ezeket az elavult nézeteket mind a MODERN címkével látják el a tudatlanok megtévesztésére. Ilyen koncentrált támadás még nem volt az Egyház ellen. Ez a II. Vatikáni Zsinattal indult el romboló útjára. Nem harci kürtök rivalgására, hanem a pocsolyák vízének folytonos beszivárgásával!
 3. Mi az ANTIMODERNIZMUS?
  A X. Pius által előírt védekezés és ellentámadás 1907 (Pascendi körlevél) és 1910 (antimodernista eskü) óta! A 2. Vatikanum óta megszüntették az antimodernista esküt és tevékenységet, sőt érzületet. Ez eleve gyanússá tette a zsinat győzelmi mámorát, amit Nyugaton már a klerikál-modernizmus is megsokallott, pedig ezek mindenért lelkesednek, ami a katolikusoknak árt (pl. homoszexualitás, abortusz, születésszabályozás minden fajtája … etc.).
 4. Miért rosszabb a modernizmus minden más eretnekségnél?
  Mert nem lehet definiálni, fogalmilag meghatározni! Nem is cseppfolyós, hanem inkább gázalakú, pardon: gáznemű (häresis fluens). Luther pontokba szedte és megszámozta nézeteit. Most meg a zsinat sem dogmatikailag, sem logikailag nem definiált semmit, csak szabad utat nyitott a modernizmusnak, mely árad be a nyitott ablakokon, mint a mérgezett levegő!
 5. Tehát mit akar a modernizmus?
  Nem egy meghatározott forradalmi program-kivitelezést, hanem egy katolikusellenes GONDOLKODÁSMÓD elterjesztését: Bent az egyházban! S akkor magától felbomlik az egész. A modernista klérus gondoskodik róla, hogy a keresztény filozófia eltűnjék a szemináriumokból és egyetemekről. Helyette kapunk jazz-zenét,
 6. Hogyan reagáltak a katolikusok a modernista reformokra?
  Vegyes érzelmekkel, meggondolásokkal, laxizmussal, cinizmussal. Közönnyel … 70.000 pap hagyta ott hivatását. A Vatikán futószalagon gyártotta a felmentéseket Montini alatt. Ezeknek egy része ma is tanít, még teológiát és hittant is! Senki sem lett a 2. Vatikanum által szentebb vagy jámborabb. Az egyházból való kilépések rohamosan megnőttek, de még inkább a hangtalan emigrációk.
 7. Miért van szükség a keresztény gondolkodásmód kikapcsolására?
  Azért, hogy a modernisták helyet kapjanak az aggiornamento hamis értelmezésére! Ezt az olasz szót, melynek gyökere a latin világ ősrétegeibe nyúlik vissza, a germán zsurnalizmus zsebszótár segítségével fordította hamisan: ALKALMAZKODÁS-ra! Ez a jelentés ment át a többi nyelvbe is. A modernisták örültek a (szándékos) hamisításnak.
 8. Mit jelent a szó: AGGIORNAMENTO?
  Roncalli nem sokat gondolkozott, még kevésbé magyarázott, mikor ezt a szót bedobta a köztudatba. Nem törődött vele, ki hogyan érti és használja. Nyelvtörténeti és etimológiai vizsgálódások alapján merjük állítani, hogy itt nem egy szolgai alkalmazkodásról van szó, hanem hogy a szellemi fegyvereinket alkalmazzuk a mai nap tévedései, kísértései, problémái ellen. A modernisták mégis úgy értelmezik, hogy a szentek és vértanúk egyházának kell alakulnia a hitetlenekhez, és felhagyni a múlt dicsőséges hagyományaival. Ez már nem is reformált egyház, hanem egy teljesen új vallás lesz.
 9. Miért szenved a zsinati egyház csökkent-értékűség komplexusban?
  A sátáni módszerek közé tartozik az önbecsülés, meg az önbizalom állandó bombázása. Ennyi csúfondáros becsmérlő kijelentést még hitetlenektől sem hallani, mint manapság a modernista papoktól. A modernista vallás megtagadta és eldobta a katolikus múltat dogmáival, erkölcstanával, filozófiájával együtt, és beállt koldusnak, a PLURALIZMUS zagyvaságaitól várván az alamizsnát.
 10. Kik üldözik manapság az egyházat?
  Ő saját maga azzal, hogy több párt keletkezését tette lehetővé! Sőt szükségessé! A haladó párt, mely sokféle pártból tevődik össze, szinte naponta diktál újabb, de valójában régi ócska tévtanokat! A másik párt lenne a konzervatív érzületűek szerény csoportja sokféle fájdalommal, csalódással. De örülni egyik se tud az Isten házában, mert a Sátán közelségét mindegyik érzi, ha nem is hiszi!
 11. Mi volt a 2. Vatikánum: zsinat vagy FORRADALOM?
  A modernisták fel vannak háborodva, ha valaki nem akarja elismerni a forradalmi jellegét! A németek folyton az Aufbruch, Umbruch [feltörés, indulás (forradalmi) átalakulás] szavakat emlegetik. De ki az az őrült, aki önmaga ellen csinál forradalmat? Eddig minden politikai forradalom egy másik rendszer ellen csinált forradalmat. Hogy a hierarchia saját házát bombázza, ilyen nem fordul elő normális emberek között.
  Lehet, hogy a bombázást nem is a püspökök végezték, hanem a zsinati PARAZITÁK! De hogyan lehet, hogy a paraziták többen voltak, mint a sáskák Egyiptomban Mózes korában? Biztos, hogy a sáska-tenyészetek kívülről kerültek az Egyházba!
  De ki engedte be őket?
  Most aztán már van belső tenyészet is! Jut belőlük elég a magas hierarchiába is!
  Ezek egy mesterséges forradalmat akarnak állandósítani, melynek lényege: törni-zúzni! Megsemmisíteni a kétezer éves történelmi egyházat, illetve beolvasztani az illuzionisták ökumenizmusába, ahol a katolikus jellegről eleve le kell mondani! Mert különben felfalnák a sáskák! Ezt minden gondolkodó ember így látja.
 12. Mi a TRADÍCIÓ?
  Sokan azt hiszik, hogy a tradíció maradiságot, időszerűtlenséget, túlhaladottságot jelent. Roppant tévedés, amivel a liberális sajtó teletömte a katolikusok fejét. A tradíció nem más, mint HŰSÉG AZ IGAZSÁGHOZ AKKOR IS, ha az régi, és eddig minden generáció elfogadta! Csak a műveletlenek mérik az igazságot naptári évekkel.A modernisták még Istent és a Szentháromságot is reformálni szeretnék a hitetlenség árjegyzése szerint! …
 13. ….
 14. ….
 15. Ellenvetés:
  Az ökumenizmust, amit XI. Pius elítélt, a 2. Vatikanum egyik fő céljának tekinti!
  Felelet:
  Sajnos, ez így van: XI. Pius a logikai törvényeket még a dogmáknál is szigorúbb törvényekként tisztelte, mert azok az egész emberiséget kötelezik, nem csak a katolikusokat. Márpedig az ökumenizmus tele van logikai ellentmondásokkal (törvényellenességgel), melyek a hitetlen embereket is kötelezik lelkiismeretileg. Például a hazugság minden ember számára bűnt jelent, főleg, ha az önámítással jár! Az ökumenizmus pedig egy logikátlan beállítást követel, mert minden vallást egyenlő értékűnek tart!
 16. Ellenvetés:
  Az ökumenizmus a zsinat találmánya s ezért a Szentlélektől van, Aki pedig csalhatatlan!

  Szavaknak és fogalmaknak nincsen igazságtartalmuk, csak a mondatoknak, illetve logikai ítéleteknek! Tehát az ökumenizmus kérdésében sem lehet a zsinat tévedhetetlenségéről beszélni. Amit az ökumeneről már eddig is össze-vissza fecsegnek, az a teológusok és lelkipásztorok felelőtlensége!
  Felelet:

  1. Az ökumene nem a zsinat, hanem a protestantizmus találmánya.
  2. A zsinat nem határozta meg az ökumene fogalmát se logikai, se dogmatikai definícióval. Csak bedobta a határozatlan fogalmat a köztudatba.
 17. Honnan ered a vallások összesítésének gondolata?
  Politikai szempontokból, éspedig világhatalmi törekvésekből, meg a totális államok kormányzati szervezetéből. Az alapgondolat erősen politikai. Az ökumene voltaképpen protestáns gondolat, s ezért nem szerepel benne dogmatikai és metafizikai szempont, hanem annál több érzelmi. A “szeretet” szó annyit szerepel benne, hogy szinte kételkedünk annak értékében. Occam, Luther és Kant után senki sem remélheti, hogy a kereszténység valaha is kezébe veheti az emberiség metafizikai nevelését!
 18. Miért érdekli a liberális világpolitikát a vallások összesítése?
  Mert a liberalizmus szemében a vallások olyanok, mint a folklór, valamennyi befér egy közös múzeumba. Ez bizony nagyon alacsonyrendű felfogás, mely kizárja a lélektani, filozófiai és történeti feldolgozásokat.
 19. KIZÁRÓLAGOSSÁG
  a vallásgyakorlatban azt jelenti, hogy minden vallásnak csak addig van értelme, amíg azt egyedül lehetségesnek tartja viselője. …
 20. Miért tilos a POLEMIA, POLEMIZÁLÁS a zsinati egyházban?
  Mert a modernista klérus semmitől sem irtózik úgy, mint a meggyőző tudományos vitáktól, mert a másikat sohasem szabad legyőzni az igazság erejével! – Mit szólna ehhez Pázmány Péter, Canisius, sőt Luther?
  Itt csak bájos dialógusokat szabad megkockáztatni, ami semmire sem kötelez. A párbeszéd zsinati értelemben olyan szalonképes csevegés, ami egyik felet sem kötelezi belátásra. Csak beszélünk, hogy teljék az idő, de ehelyett beszélhetnénk a cserebogarakról is… Mert itt nem Platón Dialógusairól van szó, hanem arról, hogy a katolikus pap ne jusson szóhoz saját hitének terjesztésére.
 21. Miért örülnek némelyek a párbeszédnek?
  Mert nem kell hozzá értékálló filozófia (= philosophia perennis), ami eddig minden korban biztosította a katolikus gondolkodás fölényét. Prohászka, Bangha, Tóth Tihamér, meg Schütz Antal ebben az egyedülálló tudományosságban éltek és gondolkoztak. Ez áradt szavaikból.
 22. Ellenvetés:
  A rideg és szeretetlen viták helyett a modernista egyház szeretetet hirdet.
  Felelet:
  Szeretet nincsen szilárd igazságok nélkül! A szeretet nem épülhet lanyha képzelődésekre vagy hangulatokra!
  A modernisták szeretete kimerül az ideológiai alkalmazkodásban, mely már a Biblia alapigazságait is átformálni törekszik, nehogy valakinek elferdült életformáját megsértse.
 23. Mi a modernizmus ellentéte?
  Az antimodernizmus, ami az eredeti krisztusi tanítást és világnézetet akarja továbbadni a világ végéig. Mindig ugyanazt az igazság-köteget adja tovább, mint a stafétabotot a következő generációnak, és nem farag mindig újabb nézetet minden zsinaton. Ezt a hűséges továbbadást nevezték tradíciónak (tradere = átadni).
 24. Valóban modern-e a MODERNIZMUS?
  Egyáltalán nem új, se nem időszerű, se nem új eszmék gyűjteménye, hanem nagyon is régi. Régebbi, mint maga a kereszténység. Foszlányokban megvan a történelem bármely korszakában, de a liberális politika mindig új jelmezbe öltözteti az elavult eszméket a közvélemény félrevezetésére.
 25. Eretnekség-e a modernizmus?
  Annál rosszabb! Mert az eretnekek csak egyes dolgokat támadtak megszámlálható mennyiségben. A modernisták ravaszabbak: Nem a dogmákat támadják, hanem azok alapzatát, a keresztény filozófiát távolították el a papképzésből, s adnak helyette egy zavaros filozófia-történetet, melyben össze van hordva mindenféle nézet, de állásfoglalás nélkül! A szegény papjelölt végül nem tudja, hogy melyik a sok közül a katolikus nézet.
 26. Kik dobták ki a latin nyelvet az Egyház szellemi kincstárából?
  A forradalmi modernista papok csoportjai voltak az értelmi szerzők. Ezeket eleinte még nem vették komolyan, mert a püspökök nem voltak hozzászokva ekkora szemtelenséghez, amit mi kívülállók hamarabb észrevettünk a Szent Péter bazilika vastag falain kívül. Az utca lármája a bazilikába nem hallatszott be. A későbbi bázis-csoportok tagjai felbérelt suhancok módjára törtek-zúztak mindent, ami útjukban volt és katolikus értéket jelentett. Könyvtárakat “selejteztek”, s így kerültek zúzdába vagy a szemétbe klasszikus teológiai írók művei.
 27. Hollandiában pornó-lapot tartanak a teológiai szeminárium olvasótermében tudományos folyóiratok közé besorozva. Ez a modernizmus ideológiájába tartozik. Ezt nevezik a klerikál-modernisták reformnak és haladásnak, no meg a homoszexuálisok társadalmi rehabilitálását. Mert a modernizmus minden téren a PERVERZITÁST kedveli. A bécsi Herder-könyvesboltban egymás mellett sorakoznak Hans Küng művei és a Denzinger Enchiridion-ja.
 28. Ellenvetés:
  Viszont a teológiai fakultásokon magas a hallgatók száma.
  Felelet:
  De ezeknek több mint a fele nő, akik arra spekulálnak, hogy majdcsak pappá szentelik őket. De a férfihallgatók se akarnak mind papok lenni: akkor se, ha nem lenne cölibátus. A hittudomány így profanizálódik, s ennek megfelelően alkalmazkodik nem a krisztusi „világhódító kereszténység” érdekeihez, hanem a pornó és szex világuralmához. A mai fiatalabb generáció már az elemi iskolától kezdve kapja a kötelező szex-nevelést, ami idealizmust öl.
 29. De hát akkor miért tanulnak mégis teológiát?
  Mert például a német egyetemeken államilag is érvényes diplomát lehet szerezni (magiszteri fokozatot, sőt doktorátust). Ezek az egyetemek a modernizmus fellegvárai. Ismerünk nagynevű régi szemináriumot, ahol a szellem annyira megromlott, hogy maga a rektor is (miután kidobatta templomából a gyóntatószéket) otthagyta a papságot, megnősült és napilapokban ízléstelenül és bután teregette ki élettragédiáját.
 30. ….
 31. Miért hiányoznak a papi hivatások mindenütt?
  Mert a fiúk sose vették komolyan azt a hivatást, ami nincs magas követelményekhez kötve. A 2. Vatikanum óta versenyzett a modernista klérus, hogyan szállítsák le a nívót mindenben. Ezért vezették be, hogy lányok ministrálhatnak, nők áldoztatnak, prédikálnak, tanítanak, miközben a férfiak basáskodnak a plébános felett a plébánia életében. S ezt a züllesztő viselkedést haladásnak, modernizálásnak merik nevezni a tudatlanok előtt.
 32. Időzített bombákról korábban is hallottunk, de időzített egyházról csak a 2. Vatikanum óta hallunk. Minden modernista pap és civil időszerűvé akarja tenni a hitet, a vallást, a teológiát, a szentségeket. A családi élet becsületét és mindenek előtt a szentmisét modernizálták el a hívők szeme elől! Ez éppen olyan kultúrátlanság, mintha valaki a matematikát akarná korszerűsíteni.
  A modernizmus azonban maga sem állandó, mert a következő generáció már őket reformálja. De ez nem vigasz a számunkra, mert így elég hamar elfogy a kereszténység minden darabja. Persze a történelem nem ilyen logikus, mert még az atomerőművek is felrobbanhatnak.
 33. Az engedelmességre nevelt nép el sem hiszi, hogy a templomok áhítatos csendjét mennyi hamisításra és elvcsúsztatásra lehet felhasználni. A zsinati paraziták, ezek a karrierista modern papok szövetségben dolgoznak a hitetlenség gócpontjaival.
  Számtalanszor kérdezik tőlünk itt Nyugaton: Vajon X. Y. püspök vagy bíboros szabadkőműves-e? Erre a legjobb felelet: Nem az a fontos, hogy ő be van-e iratkozva oda, hanem hogy állandó kapcsolatban van-e velük. Mert ez a lényeges. Az biztos, hogy a zsinatutáni egyház legtöbb reformja beletartozott mindenkor a liberalizmus forradalmi programjába.
 34. Eddig csak a germánokról tudtuk, hogy ott mindenki teológizál, de újabban ezt a kontárkodást eltanulják tőlük a magyarok is, akik Schütz Antal szerint sose csináltak eretnekséget, de teológiát se. Most ott is szolgálatot vél tenni az Istennek, aki modernista teológiát tanul. Persze újsütetű jegyzetekből, mert rendszeres nagy szakkönyvet nem mernek írni. Mert a modernizmusban nincsen csak átmeneti, időleges divatcikk. A vallás is csak mulandósági folyamat.
 35. Miért tűnnek el a nagy nemzetközi szerzők nevei a könyvpiacról?
  Mert a mai teológus latinul se tud, hanem csak a helyiérdekű szerzők röpirataira van beállítva, akik természetesen a mai világpolitikai elképzelések hatása alatt gondolkoznak. Az “emberjogok” és “vallásszabadság” tervezete már 1948-ban készen állott, s ezt vette át a 2. Vatikanum.
 36. Milyen nyelven beszél a modernista vallás szóáradata?
  Itt egy külön zsargon alakult ki az egyházi élősdiek központjaiban, amit csak elkésve kezdenek észrevenni a szakemberek. Ez már régen nem a normális teológiai nyelvezet, hanem a modernizmus részére egy tolvajnyelv alakult ki a templomba járó közönség félrevezetésére. Ezt a csalást megint csak nagyon képzett szakember látja.
 37. Mi az új egyházi zsargon célja?
  Hogy a nép ne vegye észre a sötét szándékot, ami a reformok mögött van. A voltaképpeni cél pedig az, hogy egy teljesen katolikusellenes gondolkodási módot honosítsanak meg belül az egyházban, mely automatikusan lehetetlenné teszi az ősrégi eredetiséget a krisztusi gondolkodásban. Új fogalomkészlet, új elterelő fogalmazások!
  Lehetőleg nem használnak új szavakat, hanem a régi megszokott szavakat új jelentéssel látják el. Ezt nevezik új interpretációnak.
  A modernisták minden mozdulata „a megismert igazság elleni tusakodás”! Ez pedig a fő bűnök legnagyobbika, a Szentlélek elleni hat bűn egyike. [S mint tudjuk, a Szentlélek ellen elkövetett bűnökre nincs bocsánat.]
 38. Hogyan küzdenek a modernisták az EGYÉRTELMŰSÉG ellen?
  Sokféle módja van ennek: főleg az állandósított új interpretációk által. Most mindenki jogosultnak érezheti magát, hogy felcsapjon interpretálónak, mert nincs cenzúra, se index. … A teológiai tanárok között sok ilyen új interpretáló van, főleg ott, ahol az állam fizeti az egyetemi tanárokat. Ha Róma mégis megvonja ezektől a tanítás jogát, szaladnak a sajtóhoz, utcai tüntetéseket szerveznek stb.
  A cél az, hogy szaggassák a krisztusi tanítás megcsodált egységét és egyértelműségét. Ezért hadakoznak a keresztény filozófia ellen. Sikerült is nekik a vallási fogalmak egyértelműségét eltűntetni. Csak az ismeri ki magát, aki járatos Aquinói Szent Tamás bölcseletében.
 39. Miért tűrhetetlen a többértelműség becsületes emberek között?
  Mert ez mindig csalási szándékhoz kapcsolódik. Tessék elképzelni egy patikát, kórházat, ahol a gyógyszerek különféle elnevezésekkel szerepelnének. Minő zavar lenne következmény, halálos áldozatokkal? Minden tudományban fontos a terminológia rögzítése, ami logikai meghatározásokkal történik (= definíció). A 2. Vatikanumon az atyák egy része többször kérte, hogy rögzítsék le világos szavakban, hogy mit értenek például pluralizmus, kollegialitás, ökumenizmus alatt. Semmi válasz! Elsiklottak felette!
 40. Miért akartak a modernisták többértelműséget meghonosítani az egyházban?
  Azért, hogy a legszentebb fogalmakkal a végkimerülésig lehessen manipulálni! Hogy lehessen csűrni-csavarni a Kinyilatkoztatás isteni eredetű igazságait, míg csak el nem olvadnak, mint a tavalyi hó.
 41. Kik dobálóznak ma a pápai tévedhetetlenséggel?
  Pont azok, akik azt a legerősebben támadták és gyalázták a dogma kihirdetésekor [1870-ben]! Tehát megint a modernisták! Ez az a nagyhatalmú klikk, mely rátelepedett az egyházi mentalitásra, s még a hierarchiát is irányítja.
 42. Vallási mozgalom-e a modernizmus?
  Nem, sőt, annak az ellenkezője. Olyan, mint a Sátán miseruhába öltözve. A hit ellenpólusa! Nem a katolikus Egyházban keletkezett, de meg tud nyergelni minden rendű katolikust, még azokat is, akik félnek minden szabálytalanságtól. Így az öregebbeket inkább, mint a fiatalokat. Az öregek félnek észrevenni a visszaéléseket és ellentmondásokat. Kevés öreg meri kockáztatni pozícióját, élete nyugalmát és nyugdíját. Mert a modernista bosszúálló! Ha megbukik, akkor is visszatér, s újra kezdi kísértéseit.
 43. …..
 44. A könyörtelen egyértelműséget talán már el is felejtették a római egyház papjai és hívei. Annyi tarkaság történt a gondolkodásban és felfogásban, hogy ma már nem az Isten akaratával és értelmével való megegyezés a kívánatos a papképzésben, hanem a korszerűség s a modern időkkel való rokonszenvezés. A sok engedmény vakmerővé és még szemtelenebbé tette a nagykorúvá minősült primitívséget.
 45. …..
 46. …..
 47. A zsinaton a hangadó modernista csoport új vallást és új egyházat akart bevezetni. A magyar papok és püspökök ezt úgy fejezték ki humorosan: „Mindent csinálhatsz, csak nem úgy, mint régen!”
  Hamarosan elkezdődtek a meghökkentő prédikációk, a meghökkentő bemondások, amire buzgó híveink eleinte csóválták a fejüket. A meghökkentő stílust átvette a zsenialitás hiánya miatt a “hitbuzgalmi” sajtó is. Mentségükre legyen mondva, hogy a magyar katolikus szerkesztőségek a híranyagot külföldi lapokból merítették, mert nem volt más. A magyar szemérmesség meg tisztességtudás, ami Nyugaton ismeretlen, még javított is valamit a destruktív-katolikus szerkesztők csámcsogásán.
 48. Miért nem tudja ellenőrizni a nép a modernisták csalafintaságait?
  Mert ahhoz még a szakembereknek is speciális tanulmányokra van szükségük. Laikusok meg teológiai dilettánsok számára ez túl magas feladat lenne. Tudják ezt a modernista zsonglőrök is! Azért hamisítják meg az Egyház múltját és jelenét oly szemérmetlenül.
 49. Hogyan lehetne védekezni és visszaverni a modernizmus támadásait?
  Nemcsak értelemmel, hanem hősies kiállással. Ez a kettő együtt ritkán van meg. Nyugaton meg lenne minden alkalom és irodalom a forrásokhoz, de a jólét elferdíti az emberek jellemét és szellemi érdeklődését. Áldozatra alkalmas embert csak nagyítóval lehet találni. ….
Dr. Majtényi Adalbert

Folytatás következik >>>

Forrás: katolikus-honlap.hu

Legolvasottabb írások229 times!

Print Friendly, PDF & Email