Tévedések, csúsztatások és hazugságok az FSSPX-ről😰

Ennek a posztnak megírására egy Facebook-n megjelent hozzászólás késztetett, mert a cím szerint “Tévedések, csúsztatások és hazugságok az FSSPX-ről” voltak benne, ami mellett már nem lehetett elmenni. Az írás folyamatosan fog bővülni akkor, amikor újabb tévedéseket, csúsztatásokat, netalán hazugságokat kell majd megcáfolni.

Az írás bővülhet olyan írásokkal, melyek hasonló állásfoglalásokat, véleményeket tartalmaznak az FSSPX-ről, a tridenti rítusú Szentmiséről és a kétezer éves doktrínáról vetődnek papírra.

Dátum: 2020. november 24.

Kikerült a Facebook-n egy posztban Mons. Marcel Lefebvre érsek úr képe, és erre érkezett a hozzászólás:

Vélemény és tévedések

 1. bűn: elutasítja a II. Vatikáni zsinatot – tehát elutasítja a Szentlelket mint a zsinat ihletőjét.
 2. bűn : kiközösítve szentel fel papokat, püspököket.
 3. bűn: semmiféle kompromisszumra nem hajlandó a Hivatalos Egyház felé.
 4. bűn: önmagát tartja egyedül hitelesnek, mindenki más rossz úton jár.
  Actio Catholica bűne pedig ezen árok mélyítése minden fórumon ……. Ez nekem nagy szomorúság .

Válaszok

 1. A Piusbruderschaft a II.V.ZS. – a továbbiakban zsinat – bizonyos döntéseit utasítja el, azt ami szembe megy a 2000 éves tanítással. Egyébként is a zsinat ‘csak’ pasztorális zsinat volt – nem dogmatikus -, így kánon jogilag nem kötelező elfogadni a döntéseit. A zsinat nem hozott olyan döntést, hogy új liturgiát kell csinálni (el kell olvasni a Sacrosanctum Consilio – megtalálható az MKPK oldalain, nekem a polcomon van – dokumentumot), hanem csak annyit, hogy bizonyos részeit lehet népnyelven mondani – mint a hagyományos közösségekben a Szentlecke és Evangélium + prédikáció -.
 2. Ez igaz lehetne, de a kiközösítést 2008-ban XVI. Benedek pápa visszavonta (akinek egyébként erős érdemei voltak a zsinat döntéseinek előkészítésében, mint a német nyelvű püspöki karok teológiai tanácsadója Karl Rahnerrel bővítve), az 1970-2008 közötti időszak szenteléseiről annyit, hogy a papszenteléshez nem kell vatikáni engedély – Zsolt 109,4 – “Pap vagy Te mindörökké Melkizedek rendje szerint -, míg a püspök szentelésről meg annyit, hogy 1983-ig (a II.J.P. féle Kánonjog megjelenéséig nem volt hozzá szükséges Róma engedélye. Azért került a jogba, hogy a kommunista kínai szentelésekre lehessen azt mondani, hogy bár érvényesek, de nem jogszerűek ezért nem fogadja el Róma. Ezzel éltek vissza a Piusbruderschaft püspökszentelése után Rómában.
 3. Ez egy hazugság. Sok mindenben kompromisszum képes, de a doktrínából nem enged, mert azt híven őrzi a kétezer éves tanítás alapján. Nem a Piusbruderschaft tért le a kétezer éve útról, hanem az egyház. A doktrínáról csak egyet az Te életedből: Szentáldozáskor, amikor az áldoztató elé járulsz, az áldoztató felemeli a konszekrált ostyát, és azt mondja: “Krisztus teste“, akkor Te azt válaszolod, hogy ÁMEN. Nos ez színtiszta kálvini teológia, mert neked – mint katolikusnak – nem kell kinyilvánítanod hited az átváltozásban, mert az a katolikus pap szavai által megtörténik meg és nem a Te benne való hited hatására.
  Minden szentségkiszolgáltatása (keresztelés, bérmálás, gyóntatás, Oltáriszentség, utolsó kenet, esküvő, egyházi rend – Ferenc pápa által elfogadva) érvényes annyira, ha a Te templomodban szeretnének pl. esketni, akkor be kell őket engedni.
 4. A Piusbruderschaft nem önmagát tartja hitelesnek, csak tartja magát az egyház kétezer éves tanításához, amit Urunk Jézus Krisztus bízott apostolaira, hogy adják tovább, és nem hajlandó erről letérni, nem hajlandó protestantizálódni. De ez messzire mutató és hosszú okfejtés lenne.

  A képre kattintva letölthető a PPEK oldalairól.


  És kiegészítés: az Actio Catholica-ra (Pro Missa Tridentina) olyat nem tudsz bizonyítani, hogy a az egyház kétezer éves tanításához képest bármilyen hamisságot, eretnekséget írt volna.

  Szumma szummárum: tessék tájékozódni – az Internet világában ez nem lehet probléma, főleg ha idegen nyelvet is beszél az illető – és nemcsak a zsinathuszárok adomái alapján. Természetesen tudom, hogy a papság jelentős része – főleg a fiatal szentelések – képzetlen és csak egy irányba tud nyilatkozni, de ez nem ad felmentést senkinek. Egyébként a képzetlenség annyira nyilvánvaló, hogy elmondom a következő történetet: “Az elmúlt 2,5 évben legalább két frissen szentelt káplánnal beszélgettem, akik expressis verbis jelentették ki, hogy be van tiltva a tridenti (latin) szentmise”
  (Summorum Pontificum – 2007. július 7. by XVI. Benedek pápa)

Admin

 

* * * * *

Szász Péter összefoglalója

ERETNEK vagy SZAKADÁR?

Még egyszer azokról a klerikusokról, akik az FSSPX (Szent X. Piusz Papi Testvérület) kötelékébe tartoznak, illetve azon papi társulatokról, szerzetesi közösségekről, és egyéni klerikusokról, akik az FSSPX közösségével társult viszonyban vannak.
A II. Vatikáni Zsinat az »közösség« (communio) új egyháztani fogalmát vezette be. Az addigi doktrínális konszenzus szerint Krisztus látható – intézményes – Egyháza azonos volt a római katolikus Anyaszentegyházzal. Itt bevezetésre került a »subsistit in« fogalma, amit csak a római katolikus Anyaszentegyházra értettek. (Hangsúlyozom, hogy itt »rómain« nem rítust értek, hanem a pápa egyetemes joghatóságának, és tanbeli tévedhetetlenségének olyan elfogadását, amint az I. Vatikáni Zsinat tévedhetetlenül előterjesztette.) Viszont a Krisztus Egyházának elemei (elsődlegesen szentségi elemei) azon kívül is léteznek, és a római katolikus Anyaszentegyházzal való egységre ösztönöznek. Ez minden – az első két egyetemes zsinat alapján álló – közösségre igaz a keresztség szentsége révén, és az egyházi rend folytonossága és az Eucharisztia tekintetében a keleti nem-egyesült egyházakra, akiket »valódi leányegyházaknak« tekintenek, mivel átalakult a joghatóságról való felfogás is… A latin »communio« ráadásul „szentáldozást” is jelent. Szentáldozáshoz járulni rendesen csakis római katolikus Anyaszentegyházzal közösségben lehetséges (rítustól függetlenül), vagyis tanbeli, fegyelmi egységben kell lenni vele, aminek az Eucharisztia közös ünneplése csakis a megkoronázása lehet.
Nos, erre vezetették be a »teljes közösségben (communio) van« / »nincs teljes közösségben (communio)« fogalompárját, az utóbbit azokra értve, akiket hagyományosan tartalmilag (materialiter) szakadárnak (schismaticus), vagy eretneknek (haereticus) neveztünk. Vagyis ez a protestáns közösségekre, az ókatolikusokra, a szedevakantistákra, és a keleti egyházakra vonatkoztatható csupán.
Mivel az FSSPX tanbelileg nem tagad egyetlen isteni és katolikus hittel hiendő dogmát, vagyis nem eretnek, és elismeri a pápa egyházi főhatóságát, és rendesen magát annak alárendeli, ellenáll esetleg a morális és a kánonjog megengedte határok között, vállalva a rendezetlen kánoni státuszt, ezért szakadár sem.
 
Az FSSPX tehát:
 1. tanbelileg nem eretnek;
 2. fegyelmileg nem szakadár;
 3. az Apostoli Szentszék direktívái szerint a laikus hívők bizonyos szentségeket (keresztség, bérmálás, szentáldozás, szentgyónás, szentkenet, házasság) szabadon felvehetik papjaiknál.
Az FSSPX és klerikusai »rendezetlen kánoni helyzetben« vannak, de az Anyaszentegyházon belül, vagyis azzal »teljes közösségben (communio)« léteznek. Egyetlen klerikusa (köztük a három püspöke) sem áll formális kiközösítés (excommunicatio) alatt.

Legolvasottabb írások1799 times!

Print Friendly, PDF & Email