“JOBB, HA MINDEZZEL TISZTÁBAN VAGYUNK!”

A gyűlölet hangjai, és állításai. Tényleg tisztázzunk valamit. Tudom, “akinek nem inge, ne vegye magára”. De.
Ha hamis állítások alapján ítél el valaki (akár pap is) az egyházon belül másokat az nem Jézus Krisztus tanítását követi, hanem gyűlölködik és megoszt.
Pajor András atya(?)

Ráadásul az meg felettébb kínos ha egy tanító (aki papnak tartja magát” nem meri megnevezni, hogy miről, kiről tesz állításokat. A képet Pajor András atya(?) osztotta meg. Nem meri, vagy nem akarja leírni, hogy az úgynevezett tradícionalistákra (az Anyaszentegyház hagyományához ragaszkodókra) alkalmazz az állításokat. Nos vegyük sorban.

 1. Jelenleg nincs a egyházi szabályozáson átlépő liturgia.
  Ugyanis a Tridenti Rítus egységesítette anno az akkori változatokat és ezzel kapcsolatban adta ki [1570. Július 14.] Szent V. Piusz Pápa a “Quo Primum”) bulláját, aminek az egyik szakasza a következőt tartalmazza: “Továbbá ezen (rendelkezésünk) folytán, Apostoli hatalmunk erejénél fogva, engedélyezzük és mindörökre megengedjük, hogy a szentmise bármely templomban történő énekléséhez vagy olvasásához teljesen ezt a Misekönyvet kövessék ezentúl, a lelkiismeret minden aggálya nélkül, vagy a bármilyen büntetésnek, ítéletnek vagy cenzúrának való kiszolgáltatottság félelme nélkül, szabadon és törvényesen. Sem az elöljárók, sem az adminisztrátorok, kanonokok, káplánok és más világi vagy szerzetespapok, semmilyen címen nem kényszeríthetőek arra, hogy másként mutassák be a szentmisét, mint ahogyan azt Mi megparancsoltuk.
 2. Mivel a Tridenti Liturgia nem abúzus, lévén Szent V. Piusz pápa bullája alapján van bemutatva, ezért ez az állítás HAZUGSÁG. Így a Szent X. Piusz Papi Testvériség a fentiek alapján nem lehet skizmatikus.
  Ráadásul fel kell tenni a kérdést, hogy az-e a SKIZMATIKUS, aki [FSSPX] Vatikántól (Rómától, a pápától gyóntatási jogot és esketési] jogot kapott, azaz két szentséget a Vatikán jóváhagyásával szolgáltathat ki, vagy az-e a SKIZMATIKUS, aki (Pajor András) nem fogadja el a pápa döntését.
 3. A fentiek fényében az is HAZUGSÁG, hogy a Szent X. Piusz Papi Testvériség blaszfémikusan[1] egy szent pápáról nevezte volna el magát.
 4. Herezis, magyarul eretnekség: nézzük meg, hogy mit ír az Egyházjog. Összesen hat helyen említi az eretnek szó, ezért álljon itt mind a hat:
  1. “751. kán. — Az eretnekség valamely isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságnak a keresztség felvétele után való makacsa tagadása vagy a róla való makacs kételkedés; a hitehagyás a keresztény hit teljes elutasítása; a szakadás a pápának való alárendeltség vagy a neki alárendelt egyháztagokkal való közösség megtagadása”
   A szent hagyományt követők élükön a Szent X: Piusz Papi testvériséggel egyetlen isteni és katolikus hittel elfogadandó igazságot nem tagad, nem kételkedik benne, mert a kétezer éves hit és tanítás szerint él és tanít. Ha ez igaz lenne, akkor viszont meg kellene állapítani, hogy:
   AZ ANYASZENTEGYHÁZ 1965 ÉVEN KERESZTÜL ERETNEK VOLT ÉS ERETNEKSÉGET TANÍTOTT.
  2. “1041. kán. — Szabálytalanság miatt nem vehetik fel a rendeket:
   1. akik valamilyen fajta elmebetegségben vagy más pszichés
   betegségben szenved, melyről szakértők meghallgatása után úgy ítélik,
   hogy az alkalmatlanná teszi őt a szolgálat megfelelő ellátására;
   2. aki a hitehagyás, az eretnekség vagy a szakadárság büntetendő
   cselekményét követte el;”
   ami az egyházi rend felvételére vonatkozik
  3. “1184. kán. — 1. §. Hacsak haláluk előtt a bűnbánat valamilyen jelét nem adták, nem részesíthetők egyházi temetésben:
   1. a köztudottan hitehagyók, eretnekek és szakadárok;”
   ami a temethetőségre vonatkozik.
  4. “1364. kán. — 1. §. A hitehagyó, az eretnek vagy a szakadár önmagától beálló kiközösítésbe esik, fenntartva a 194. kán. 1. § 2. sz-ának előírását; a klerikust ezenfelül még az 1336. kán. 1. § 1., 2. és 3. sz-ában említett büntetésekkel is lehet büntetni.”
   ami egy már beállt állapotra vonatkozik.
  5. “BOTRÁNY:
   klerikusok kerüljék 277. kán. 2. §;
   őés szerzetesek elbocsátása 695-696. kán., 703. kán.;
   ő és misézés nem katolikus templomban 933. kán.;
   ő és gyónás tolmács útján 990. kán.;
   ő és a temetés megtagadása 1184. kán. 1. § 3;
   ő és a szent hely meggyalázása 1211. kán.;
   ő és a meghiúsult bűncselekmény 1328. kán.;
   helyrehozása 1341. kán.;
   ő és a jóvátevő büntetés felfüggesztése 1344. kán.;
   helyrehozása a makacsság megszűnésének feltétele 1347. kán. 2.§ ő és az önmagától beálló büntetés felfüggesztése 1352. kán. 2.§; az eretnekség, hitehagyás és szakadárság bűncselekményében 1364. kán. 2. §;”
   ami egy BOTRÁNY okozására vonatkozik.
  6. ERETNEKSÉG:
   fogalma 751. kán.;
   szerzetes elbocsátásának oka 694. kán. 1. § 1;
   szentelési szabálytalanság 1041. kán. 2;
   rendek gyakorlását illető szabálytalanság 1044. kán. 1. § 2;
   büntetése 1364. kán.”

A idézetekből látszik, hogy a 751.§ kánon a lényeges, mert az határozza meg a fogalmat.

A Szent X: Piusz Papi Testvériség nem lehet szakadásban azért sem, mert minden szentmisében megemlíti a pápát, nem utasította el soha a regnáló pápát, mindig elismerte az érvényes választását.

És ezt nem én mondom, hanem Athanasius Schneider asztanai segédpüspök, aki Ferenc pápa megbízásából volt 2015-ben vizitátor a Szent X. Piusz Papi Testvériség vonatkozásában. Ezt világosan leírja a magyarul megjelent könyvében [Christus vincit].

Ezen a linken pedig dokumentálható (forrás megjelöléssel) írások:

https://actio-catholica.hu/…/minden…/minden-az-fsspx-rol

Visszatérve még egy megállapítás erejéig: A II. Vatikáni Zsinat ellentétben a Trienti Zsinattal, nem volt dogmatikus zsinat, hanem csak pasztorális, ezért a megállapításai nem kötelező érvényűek. Ráadásul a zsinat nem hozott olyan döntést, hogy teljes liturgiareformot kell végrehajtani, vagy egy új liturgiát kell gründolni. Főleg nem lutheránus teológusoK (nem véletlen a többes szám) részvételével.

[1] Blaszfémia = Istenkáromlás

És most idézni fogok:

“JOBB, HA MINDEZZEL TISZTÁBAN VAGYUNK!”

Legolvasottabb írások410 times!

Print Friendly, PDF & Email